Provozní informace

Mateřská škola je zařízením s celodenním provozem a s určenou dobou pobytu dětí od 6:00 do 16:00 hodin.

Třídy mateřské školy se nachází ve třech samostatných budovách:

a) hlavní budova: 1 třída v přízemí budovy, 2 třídy v 1. patře

b) budova ŠJ: 2 třídy v patře budovy

c) budova pod ŠJ: 1 třída v přízemí, 2 třídy v patře budovy

Provoz MŠ je v každé budově v ranních hodinách (od 6.00 – 6.30  hod.) a odpoledních hodinách (od 15.30 – 16.00) zajištěn vždy v jedné třídě na patřičném pavilonu.

Scházení a rozcházení dětí probíhá v hlavní budově i v pavilonu pod ŠJ ve třídách v přízemí (zelená, žlutá třída) a v budově ŠJ v patře v oranžové třídě.

Provoz v červené třídě je polodenní od 8.00 – 12.00 hodin, kdy scházení dětí probíhá od 7.45 hodin (v případě potřeby dřívějšího nástupu dle individuální domluvy s třídní učitelkou pobyt do 7.45 hodin v bílé třídě).

            V měsíci červenci a srpnu může zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání (dále jen ZŘPPV) po dohodě se zřizovatelem školy stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, čerpání dovolené pedagogických pracovníků apod. Oznámení o rozsahu omezení nebo přerušení zveřejní ZŘPPV zákonným zástupcům dětí s dvouměsíčním předstihem.

Denní program dětí:

 Uvedené časy denního programu jsou orientační, přizpůsobují se individuálně potřebám dětí, vzdělávacím podmínkám a meteorologickým podmínkám. Program může být též pozměněn v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

06.00 – 08.00 scházení dětí (po dohodě s rodiči kdykoliv v průběhu dne), ranní hry dle volby a přání dětí
08.00 – 09.45 ranní hry, didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně, individuální zaměření na děti se specifickými potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry

ranní cvičení v celkovém bloku nebo zařazení venku

hygiena, příprava na pobyt venku

08.30 – 09.00 svačina, starší děti si ji berou samostatně, děti většinou svačí společně
09.45 – 11.45 pobyt venku (nejmladší děti 09.30 – 11.20)
11.45 – 12.00 hygiena, oběd (nejmladší děti oběd od 11.30)
12.00 – 14.00 hygiena, odpočinek dle věku dětí, od 13.15 rozšířené aktivity pro předškoláky,  individuální zaměření na děti s OŠD
14.00 – 14.15 svačina
14.15 – 16.00 odpolední zábavné činnosti, v odpoledních hodinách zařazeny zájmové kroužky, pobyt venku

                         

Personální obsazení tříd:

Hlavní budova MŠ

 • zelená třída: tř. učitelka Václava Stauberová, paní učitelka Renata Hoferková – v přízemí
 • růžová třída: tř. učitelka Bc. Iva Trávníčková, paní učitelka Bc. Veronika Pömlová – v patře vpravo
 • fialová třída: tř. učitelka Andrea Kašparová, ZŘPPV Bc.Jana Jakubcová – v patře vlevo

Budova ŠJ

 • modrá třída: tř. učitelka Alena Stanislavová, paní učitelka Ivana Pömlová, pedagogická asistentka Nikola Tvarohová – v patře vlevo
 • oranžová třída: tř. učitelka Jaroslava Suchá, paní učitelka Pavla Steinbrückerová – v patře vpravo

Budova pod ŠJ

 • žlutá třída: tř. učitelka Jaroslava Šašková, paní učitelka Jitka Břendová – v přízemí
 • červená třída: tř. učitelka Bc. Lenka Hirschnerová – v patře na konci chodby
 • bílá třída: tř. učitelka Lenka Bláhová, paní učitelka Jaroslava Bolečková, pedagogická asistentka Jana Vracovská – v patře vpravo

Nástup dětí do MŠ je od 06.00 nejdéle do 08.00 hodin. V případě potřeby upravit docházku je změna možná po dohodě s učitelkou příslušné třídy. Vyzvedávání dětí z MŠ nejdéle v 16.00 hodin. Žádáme rodiče o dodržování uvedených časů při provozu MŠ!

Veškeré změny docházky dětí do MŠ je třeba hlásit den předem, nejpozději do 08.00 hodin příslušného dne. V opačném případě nastávají potíže v započítávání dětí a účtování stravného. Rodiče dětí nastupujících po nemoci předloží potvrzení od lékaře, nebo podepíší čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Paní učitelky nejsou povinny přijmout dítě do školky nemocné nebo nedoléčené!

Výše měsíčního příspěvku za školné:
Děti 3 – 4 leté: 510,- Kč
Děti s polodenní docházkou: 340,- Kč
 

Bezprostředně před nástupem do MŠ je potřeba přihlásit dítě ke stravování v kanceláři školní jídelny u p. Kacerlové v budově ŠJ.

Stravné se hradí v kanceláři školní jídelny vždy do 10.dne v měsíci, školné se hradí do 15. dne následujícího měsíce (předpis školného a stravného děti obdrží vždy ke konci měsíce – u paní učitelky na třídě nebo v šatní skříňce).

Výše stravného od 1. 9. 2017:

Strávníci 3 – 6 let                                                                  Strávníci 7 – 10 let                                       

ranní svačina: 7,- Kč                                                              ranní svačina: 7,- Kč

oběd: 17,50,- Kč                                                                    oběd: 24,50,- Kč

nápoje: 3,- Kč

odpolední svačina: 6,50,- Kč                                                 odpolední svačina: 6,50,- Kč

Celodenní stravné: 34,- Kč                                                    Celodenní stravné: 38,- Kč

INFORMOVANOST RODIČŮ:

Informace týkající se chodu školky, pořádaných akcí, platbách, vnitřního řádu atd. naleznete:

 • hlavní dveře:důležité informace týkající se uzavírání MŠ, pořádaných akcí, …
 • nástěnky v šatnách příslušných tříd:telefonní číslo do MŠ, školní řád, směrnice, provozní řády, ŠVP, seznamy dětí, připravované akce (vždy jsou vyvěšené minimálně týden před konáním), změny týkající se pořádaných akcí jsou vyvěšeny ihned po obdržení od pořadatele, týdenní plány, požadavky pro rodiče, pomůcky, fotografie z akcí, …
 • internet:informace stejné jako na nástěnkách, fotogalerie – fotografie pořizují učitelky MŠ, na internet je však vkládá správce, který připravuje stránky celé mateřské školy. Prosíme proto o shovívavost týkající se včasnosti vložení.
 • ústně:průběžně na jednotlivých třídách, při předávání dětí. Pokud mají rodiče zájem o podrobnější informace týkající se vzdělávání jejich dětí,nebo řeší nějaký konflikt, mají možnost domluvit si s učitelkami individuální schůzku (doba při předávání nebo vyzvedávání dítěte do MŠ není vhodná z časových důvodů i nedostatečného zajištění soukromí při jednání.)

Pro opravdu dobrou a včasnou informovanost je důležité pozorně a pravidelně číst uvedené nástěnky, kde jsou všechny potřebné informace a důležitá sdělení.

V případě jakýchkoliv nejasností či při řešení konfliktů se bezodkladně obracejte na učitelky jednotlivých tříd nebo na zástupkyni ředitele pro předškolní vzdělávání Bc. Janu Jakubcovou.