Školní družina

Školní vzdělávací program (ŠVP) školní družiny je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE VEJPRNICÍCH
Platná pro školní rok 2015/2016

Vedení Základní školy a mateřské školy Vejprnice stanoví následující kriteria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k docházce do ŠD.

 1. Do ŠD budou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. ročníků.
 2. Do ŠD se přijímají žáci zaměstnaných rodičů s pobytem ve Vejprnicích. Toto platí též pro občany EU, kteří mají v obci hlášeno místo pobytu.
 3. V případě, že nebude, po splnění bodů 1 – 2 naplněna kapacita ŠD budou přijímány žáci vyšších ročníků.

K docházce do ranní družiny se mohou přihlásit žáci I. stupně bez omezení.

 

Řád školní družiny a školního klubu

 • Rodiče přihlašují dítě k pravidelné docházce do ŠD na základě zápisního lístku, který obsahuje rozsah docházky žáka a způsob odchodu z družiny. Nepřítomnost a odchylky žáka od docházky musí být sděleny písemně.
 • Úplata je stanovena ve výši 200,- Kč/měsíc, pouze ranní družina 50,-Kč/měsíc.
 • Provoz školní družiny: od 6.00 hodin. do 16.30 hodin., děti, které si do té doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD, poučí žáka o BOZP a dohlédne na jeho odchod ze školy.
 • V průběhu docházky do ŠD žáci mohou odcházet na zájmové kroužky, které jsou poskytovány za úplatu.
 • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: hned po obědě, 14.00 hodin, 14.30 hodin, 15.00 hodin, po 15.00 hodině kdykoli.
 • Bez vědomí vychovatelky nesmějí žáci družinu opouštět ani odcházet svévolně domů, na zájmovou činnost odcházejí podle pokynů vychovatelky. Za žáka , který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Při odcházení z družiny v jiných hodinách, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné písemné zdůvodnění.
 • Žáci úmyslně neničí zařízení a hračky, půjčují si je pouze s vědomím vychovatelek a pak je ukládají zpět na příslušné místo.
 • Žáci dbají pokynů vychovatelek.
 • Své svršky, obuv a přezůvky si ukládají v šatně vyhrazené pro školní družinu. Zde mají zakázáno se zbytečně zdržovat. Pokud žák odchází, je povinen se převléci a okamžitě odejít ze školní budovy. To platí i pro ostatní prostory školy.
 • Všichni žáci se chovají ukázněně a slušně, mohou si vypracovat s pomocí vychovatelky domácí úkoly, vysvětlit si učební látku, které nerozumí.
 • Na oběd a z oběda přecházejí zpravidla pod vedením vychovatelky. Při obědě dbají pokynů dozoru.
 • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen