Školní řád – výňatek

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo podle pokynů vyučujících (tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem výuky ve třídě) a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování a docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Každá nepřítomnost musí být řádně a včas omluvena.
 • Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče neprodleně, nejpozději do 24 hodin. Žádosti o uvolnění z rodinných důvodů podávají rodiče písemně třídnímu učiteli.
 • Před ukončením vyučování žáci smějí opustit školní budovu pouze se svolením vyučujícího. V době mimo řádné vyučování zůstávají žáci v budově pouze pod dohledem pedagoga.
 • Žák se chová ve škole slušně k dospělým i jiným žákům, dbá pokynů pedagogických pracovníků, dodržuje vnitřní řád školy i odborných učeben. Respektuje požadavky vyučujících (např. na pracovní oděv při pracovních činnostech …) Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.
 • Nezapomíná na slušné zdravení dospělých.
 • Žák chodí do školy vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen. Nenosí do školy cenné předměty ani bezdůvodně větší obnosy peněz. Za jejich ztrátu nebo odcizení škola ani pojišťovna neodpovídá.
 • Ve škole platí zákaz používání mobilních telefonů k jiným účelům než k nutné komunikaci (a to pouze o přestávkách).
 • Každý žák musí na hodinu Tv nastoupit ve vhodném cvičebním úboru a ve sportovní obuvi, která nezanechává stopy na podlaze tělocvičny. Z bezpečnostních důvodů nesmí mít na těle při cvičení ozdobné předměty, včetně piercingových šperků, které by mohly ohrozit zdraví své i svých spolužáků (hodinky, řetízky, řemínky náramky větší náušnice, prstýnky, piercing…) Cenné věci si ukládá u učitele v kabinetu před hodinou Tv.
 • Žák zachází se zapůjčenými učebnicemi a školními potřebami ohleduplně. Za jejich úmyslné poškození bude školou požadována finanční úhrada.
 • Žáci chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek – Zákon 379/2005 Sb.)

Žádosti o uvolnění žáka:

 • během jednoho dne podávají rodiče písemně třídnímu učiteli podle následujícího vzoru
 • na více dní podávají rodiče písemně třídnímu učiteli podle následujícího vzoru

Ve Vejprnicích dne 29. 8. 2013, Mgr. Petra Čiháková, ředitelka školy