Mateřská škola je zařízením s celodenním provozem a s určenou dobou pobytu dětí od 6.00 do 16.00 hodin.

Třídy mateřské školy se nachází ve třech samostatných budovách:

 1. hlavní budova: 1 třída v přízemí budovy, 2 třídy v 1. patře
 2. budova ŠJ: 2 třídy v patře budovy
 3. budova pod ŠJ: 1 třída v přízemí, 2 třídy v patře budovy

Provoz MŠ je v každé budově v ranních hodinách (6.00 – 6.30 hodin) a odpoledních hodinách (15.30 – 16.00 hodin) zajištěn vždy v jedné třídě na patřičném pavilonu.

Scházení a rozcházení dětí probíhá v hlavní budově i v pavilonu pod ŠJ ve třídách v přízemí (zelená, žlutá třída) a v budově ŠJ v patře v modré třídě.

Provoz v červené třídě je polodenní od 8.00 – 12.00 hodin, kdy scházení dětí probíhá od 7.45 hodin (v případě potřeby dřívějšího nástupu dle individuální domluvy s třídní učitelkou pobyt do 7.45 hodin v bílé třídě).

V měsíci červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem školy stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, čerpání dovolené pedagogických pracovníků apod. Oznámení o rozsahu omezení nebo přerušení zveřejní ředitelka školy zákonným zástupcům dětí s dvouměsíčním předstihem.

 

Denní program dětí

Uvedené časy denního programu jsou orientační, přizpůsobují se individuálně potřebám dětí, vzdělávacím podmínkám a meteorologickým podmínkám. Program může být též pozměněn v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

6.00 – 8.00 scházení dětí (po dohodě s rodiči kdykoliv v průběhu dne), ranní hry dle volby a přání dětí
8.00 – 9.45 ranní hry, didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně, individuální zaměření na děti se specifickými potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry

ranní cvičení v celkovém bloku nebo zařazení venku

hygiena, příprava na pobyt venku

8.30 – 9.00 svačina, starší děti si ji berou samostatně, děti většinou svačí společně
09.45 – 11.45 pobyt venku (nejmladší děti 9.30 – 11.20 hodin)
11.45 – 12.00 hygiena, oběd (nejmladší děti oběd od 11.30 hodin)
12.00 – 14.00 hygiena, odpočinek dle věku dětí, od 13.15 hodin rozšířené aktivity pro předškoláky,  individuální zaměření na děti s OŠD
14.00 – 14.15 svačina
14.15 – 16.00 odpolední zábavné činnosti, v odpoledních hodinách zařazeny zájmové kroužky, pobyt venku

Personální obsazení tříd

Hlavní budova MŠ

 • zelená třída: tř. učitelka Václava Stauberová, paní učitelka Renata Hoferková – v přízemí
 • oranžová třída: tř. učitelka Petra Bláhová, paní učitelka Nikola Tvarohová– v patře vpravo
 • fialová třída: tř. učitelka Andrea Kašparová, Bc. Jana Jakubcová – v patře vlevo

Budova ŠJ

 • modrá třída: tř. učitelka Alena Stanislavová (zástupkyně vedoucí učitelky v době její nepřítomnosti), paní učitelka Ivana Pömlová – v patře vlevo
 • růžová třída: tř. učitelka Bc. Iva Trávníčková, paní učitelka Bc. Veronika Pömlová – v patře vpravo

Budova pod ŠJ

 • žlutá třída: tř. učitelka Jaroslava Šašková, paní učitelka Jitka Břendová – v přízemí
 • červená třída: tř. učitelka Bc. Lenka Hirschnerová – v patře na konci chodby
 • bílá třída: tř. učitelka Lenka Bláhová, paní učitelka Jaroslava Bolečková – v patře vpravo

Nástup dětí do MŠ je od 6.00 nejdéle do 8.00 hodin. V případě potřeby upravit docházku je změna možná po dohodě s učitelkou příslušné třídy.

Veškeré změny docházky dětí do MŠ je třeba hlásit den předem, nejpozději do 8.00 hodin příslušného dne. V opačném případě nastávají potíže v započítávání dětí a účtování stravného.

Paní učitelky nejsou povinny přijmout dítě do školky nemocné nebo nedoléčené!

Výše měsíčního příspěvku za školné

Děti 3 – 4 leté: 510,- Kč
Děti s polodenní docházkou: 340,- Kč
 

Bezprostředně před nástupem do MŠ je potřeba přihlásit dítě ke stravování v kanceláři školní jídelny u paní Kacerlové v budově ŠJ.

Stravné se hradí v kanceláři školní jídelny vždy do 10. dne v měsíci, školné se hradí do 15. dne následujícího měsíce (předpis školného a stravného děti obdrží vždy ke konci měsíce – u paní učitelky na třídě nebo v šatní skříňce).

Výše stravného od 1. 9. 2018

Strávníci 3 – 6 let:
ranní svačina: 7,- Kč
oběd: 17,50,- Kč
nápoje: 3,- Kč
odpolední svačina: 6,50,- Kč
Celodenní stravné: 34,- Kč

Strávníci 7 – 10 let:
ranní svačina: 7,- Kč
oběd: 24,50,- Kč
odpolední svačina: 6,50,- Kč
Celodenní stravné: 38,- Kč

INFORMOVANOST RODIČŮ

Informace týkající se chodu školky, pořádaných akcí, platbách, vnitřního řádu atd. naleznete:

 • hlavní dveře: důležité informace týkající se provozu MŠ
 • nástěnky v šatnách příslušných tříd: telefonní číslo do MŠ, školní řád, směrnice, provozní řády, ŠVP, seznamy dětí, připravované akce, změny týkající se pořádaných akcí jsou vyvěšeny ihned po obdržení od pořadatele, týdenní plány, požadavky pro rodiče, pomůcky
 • internet: informace stejné jako na nástěnkách, fotogalerie – fotografie pořizují učitelky MŠ, na internet je však vkládá správce, který připravuje stránky celé mateřské školy. Prosíme proto o shovívavost týkající se včasnosti vložení.
 • ústně: průběžně na jednotlivých třídách, při předávání dětí. Pokud mají rodiče zájem o podrobnější informace týkající se vzdělávání jejich dětí, nebo řeší nějaký konflikt, mají možnost domluvit si s učitelkami individuální schůzku (doba při předávání nebo vyzvedávání dítěte do MŠ není vhodná z časových důvodů i nedostatečného zajištění soukromí při jednání.)

Pro opravdu dobrou a včasnou informovanost je důležité pozorně a pravidelně číst uvedené nástěnky, kde jsou všechny potřebné informace a důležitá sdělení.

V případě jakýchkoliv nejasností či při řešení konfliktů se bezodkladně obracejte na učitelky jednotlivých tříd nebo na vedoucí učitelku Petru Bláhovou.

Top
Skip to content