Informace o přijímacím řízení

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023.

Do kdy podat přihlášku na střední školy:

 • do 1. března 2023

Počet přihlášek – max. 2

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou:

 • do 30. listopadu 2022

Počet přihlášek – max. 2

Kam podat přihlášku:

 • přímo na příslušnou střední školu

 • osobně nebo poštou

Přihlášky na SŠ

Termín 1. kola přijímacích zkoušek:

 • 13. dubna 2023 pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia

 • 17. dubna 2023 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Termín 2. kola přijímacích zkoušek:

 • 14. dubna 2023 pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia

 • 18. dubna 2023 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání SŠ sk. 82 – Umění a užité umění:

 • leden 2023

Talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

 • Leden 2023

Upozornění

Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže. (www stránky MŠMT)

Dny otevřených dveří [PDF, 218 kB]

Brožura: Čím budu [PDF, 1,8 MB]

 

Obsah a podoba jednotných testů:

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů:

 • z předmětu český jazykliteratura 

 • z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotné přijímací testy neobsahují  nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. 

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí (leden 2023).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.
Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů prodloužen. (na základě potvrzení z PPP přiloženého k přihlášce)

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení

 • do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem

 • do oborů zkráceného studia

 • do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění

 • do oborů vzdělávání na konzervatoři.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách.

 • Při výběru střední školy vám také pomůže výchovný poradce.

 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz,  www.atlasskolstvi.czhttps://www.kampodevitce.cz/

 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz

Jak si přihlášku opatřit?

 • Během ledna žáci vyplní „nanečisto“ přihlášky, včetně podpisu rodičů a odevzdají výchovné poradkyni (D. Kozová).

 • Škola přihlášky vytiskne a potvrdí. Žák dostane i Zápisový lístek.

 • Žák SÁM doručí svoje přihlášky na dané školy.

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2023.

 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2022.

 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy (na sekretariát). 

 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup

 1. pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a

 2. kritéria přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v posledním dubnovém týdnu. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky

Do kdy lze podat odvolání?

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení či převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

Co je to Zápisový lístek?

Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Hodně štěstí při výběru své budoucnosti! 

Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ [PDF, 335 kB]

Mgr. Daniela Kozová
VP pro II. stupeň ZŠ

Top
Skip to content