Přijímací řízení v roce 2021 

 

Dobrý den,
na následující řádcích se Vám pokusím přiblížit podmínky a možnosti přijímacího řízení na střední školy platné v současné chvíli pro letošní rok. Dne 5.1 2021 bylo zveřejněno a nabylo platnosti obecné opatření MŠMT o úpravách v rámci přijímacího řízení… 

 PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Počet přihlášek: 2 

Termín doručení na zvolené školy: do 1. března 2021 osobně nebo poštou 

 Na naší škole žáci od výchovné poradkyně obdrží přihlášku „nanečisto“. Společně s rodiči doma vyplní všechny potřebné informace včetně názvu a adresy vybraných škol, kódů a názvů zvolených oborů (viz brožura Čím budu… na www.zsvejprnice.cz).   

Takto vyplněnou přihlášku nejpozději do pátku 12. února 2021 doručí zpět výchovné poradkyni, která připraví originály přihlášek. 

Paní ředitelkou potvrzené přihlášky včetně Zápisového lístku budou pak k vyzvednutí proti podpisu v kanceláři ředitelky školy. 

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA JEDNOTLIVÉ ŠKOLY 

Ředitelé středních škol musí nejpozději do 31. ledna 2021 vyhlásit kritéria přijímacího řízení. 

I v případě, že tato kritéria oznámil ředitel na některé škole již dříve (podle původních/starých pravidel), má nyní možnost je ještě do 31. ledna změnit. Sledujte proto pravidelně a pečlivě stránky škol, o které máte zájem! 

 JAKÉ MOHOU BÝT ZMĚNY V KRITÉRIÍCH PRO LETOŠNÍ ROK? 

 • ŽÁDNÉ= škola si u maturitních oborů ponechá jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT) 
 • ŠKOLA SI URČÍ VLASTNÍ KRITÉRIA= sestaví si vlastní školní zkoušku 
 • ŠKOLA ZVOLÍ KOMBINACI OBOU PŘEDCHOZÍCH MOŽNOSTÍ= ponechá jak jednotnou zkoušku (CERMAT), tak k ní přidá i vlastní školní zkoušku 

Stále platí, že v prvním kole si žáci mohou podat až 2 přihlášky – a proto je klidně možné, že se setkáte s tím, že na jedné škole jsou jednotné zkoušky a na druhé ne…  Pro druhé kolo je počet přihlášek neomezený. 

 ZMĚNY V KRITÉRIÍCH PŘIJÍMAČEK PRO VÁS TEDY MOHOU ZNAMENAT NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI: 

 • Obě školy, na které se deváťák hlásí, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku CERMAT

V takovém případě jednotnou přijímací zkoušku absolvuje deváťák ve dvou řádných termínech – 12. 4. 21 na jedné a 13. 4. 21 na druhé škole = na každý předmět máte tedy „dva pokusy”. Stejně jako tomu bylo dříve. 

Platí, že se započítávají a sčítají body z lepšího testu z ČJ a lepšího testu z M. Na základě tohoto bodového skóre školy, v tomto případě obě, rozhodnou, zda je žák přijat nebo ne. 

 • Jedna škola má jednotnou zkoušku CERMAT a druhá škola má svoji vlastní školní zkoušku

V tomto případě absolvuje deváťák jednotnou přijímací zkoušku ve dvou řádných termínech – 12. 4. 21 a 13. 4. 21, vždy ale na stejné škole (té, která pořádá jednotnou zkoušku CERMAT) = i v tomto případě tedy má žák na každý předmět „dva pokusy”.  

I zde platí, že se sčítají body toho testu, ve kterém má deváťák lepší výsledek. Vezme se tedy lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, na jehož základě škola rozhodne, zda je žák přijat nebo ne. 

Druhá škola, která má svoji školní zkoušku, musí tuto zkoušku provést v jiný den, než se konají zkoušky jednotné (12. 4. + 13. 4.). K výsledkům zkoušky CERMAT tato škola nepřihlíží (ani nemůže, protože se o nich nemá jak dozvědět). 

 • Obě školy, kam se deváťák hlásí, mají svoji vlastní školní přijímací zkoušku

Pokud nastane tento případ, pak se testy CERMAT vašeho deváťáka vůbec týkat nebudou.  

Školy s vlastní přijímací zkouškou ve zmíněném termínu oznámí, co bude jejich školní přijímací zkoušku tvořit (např. test z ČJ, z angličtiny, z obecných studijních předpokladů atd.).  

K této zkoušce vás školy pozvou a počítejte s tím, že zkouška se nebude konat ve dny, kdy se konají jednotné přijímací zkoušky (tedy 12. 4. + 13. 4.) 

 • Jedna (nebo obě) škola má jak jednotnou zkouškuCERMAT, tak i vlastní přijímací zkoušku 

Tato situace je obdobná jako v případě první vysvětlené možnosti, jen deváťák musí navíc absolvovat i zkoušku školní (velmi pravděpodobně v ten samý den, jako zkoušku CERMAT). 

Poměr důležitosti získaných bodů z jednotné a školní zkoušky si určuje každá škola podle sebe.  

MŮŽE NASTAT I SITUACE, ŽE NĚKTERÁ ŠKOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZCELA ZRUŠÍ 

Tuto informaci školy mohou oznámit až v prvním týdnu v březnu, tedy až po termínu odevzdání přihlášek, tedy po 1. březnu 2021 a zároveň nejpozději do 8. března 2021. Ředitel dané školy se pro tuto možnost může rozhodnou v případě, že se na školu přihlásí méně uchazečů, než je počet přijímaných žáků. 

Pokud se stane, že na jedné škole dojde ke zrušení jednotné zkoušky a na druhé škole má uchazeč konat jednotnou zkoušku CERMAT, pak bude výjimečně konat jednotnou zkoušku pouze jednou = má jeden pokus (na té škole, která CERMAT zkoušky pořádá). Důvodem je to, že přijetí na školu, která zkoušky zrušila, má již jisté, z čehož se usuzuje, že není potřeba, aby měl možnost dvou pokusů. 

A JAK JE TO LETOS SE ZAPOČÍTÁNÍM BODŮ ZA VYSVĚDČENÍ? 

Známky z vysvědčení ze základní školy mohou být součástí celkového bodového hodnocení uchazečů (kromě vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/20 = konec 8. třídy). Váha může být libovolná, záleží zde na rozhodnutí ředitele dané střední školy. 

 ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

Každý obdrží spolu s originály přihlášek na SŠ také Zápisový lístek. 

pisový lístek pečlivě uchovejte až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení (konec dubna). 

Po oznámení rozhodnutí o přijetí musí být do 10 pracovních dnů zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, do které byl žák přijat a kde chce studovat. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo, a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem. 

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. 

V případě ztráty nebo poškození ZL musí zákonný zástupce podat vedení ZŠ žádost 
o vydání nového ZL spolu s čestným prohlášením o jeho ztrátě (popř. poškození). 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a 
b) kritéria přijímacího řízení. 

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí. 

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v posledním dubnovém týdnu. 

KDY A JAK PODAT ODVOLÁNÍ? 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení či převzetí rozhodnutí o nepřijetí. 

Školy často mají k dispozici své formuláře na podání odvolání. 

DOPORUČENÍ A RADY ZÁVĚREM: 

Zjistěte si, zda Vámi vybraná škola (obor) vyžaduje povinnou lékařskou prohlídku (PLP). (viz stránky školy nebo brožura Čím budu…)
U svého obvodního dětského lékaře (popř. odborného lékaře) před odevzdáním na střední školy potvrzujete ORIGINÁLY přihlášek (vyzvednuté v kanceláři ředitelky školy ZŠ a MŠ Vejprnice).   Pozor: Formuláře (PLP) mají některé SŠ na svých webových stránkách. 

Seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na Vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text). 

Pokud Vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem. 

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách: 

www.scio.cz,  www.infoabsolvent.cz,  www.atlasskolstvi.cz, www.msmt.cz,   www.cermat.cz 

V případě dotazů jsem „online“ d.kozova@zsvejprnice.cz 

Přeji šťastnou ruku při výběru středních škol. 

Mgr. Daniela Kozová, výchovná poradkyně pro II. stupeň 


 

Původní znění ↓

Informace o přijímacím řízení

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021.

Dokumenty:
Dny otevřených dveří
Čím budu…

Do kdy podat přihlášku na střední školy:

 • do 1. března 2021

Počet přihlášek – max. 2

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou:

 • do 30. listopadu 2020

Počet přihlášek – max. 2

Kam podat přihlášku:

 • přímo na příslušnou střední školu
 • osobně nebo poštou

Přihlášky na SŠ

Termín 1. kola přijímacích zkoušek:

 • 12. dubna 2021 pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia
 • 14. dubna 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Termín 2. kola přijímacích zkoušek:

 • 13. dubna 2021 pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia
 • 15. dubna 2021 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání SŠ sk. 82 – Umění a užité umění:

 • leden 2021

Talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

 • leden 2021

Obsah a podoba jednotných testů:

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů:

 • z předmětu český jazyk a literatura 
 • z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotné přijímací testy neobsahují  nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. 

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovenaškoly si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí. (leden 2020)

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.
Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů prodloužen. (na základě potvrzení z PPP)

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení

 • do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem
 • do oborů zkráceného studia
 • do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění
 • do oborů vzdělávání na konzervatoři.

Jednotná přijímací zkouška

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách.
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole.
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz,  www.atlasskolstvi.czhttps://www.kampodevitce.cz/
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz

Jak si přihlášku opatřit?

 • Během ledna žáci vyplní „nanečisto“ přihlášky, včetně podpisu rodičů a odevzdají výchovné poradkyni (D. Kozová).
 • Škola přihlášky vytiskne a potvrdí. Žák dostane i Zápisový lístek.
 • Žák SÁM doručí svoje přihlášky na dané školy.

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2021.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2020.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy (na sekretariát). 
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup

 1. pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a
 2. kritéria přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v posledním dubnovém týdnu. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky

Do kdy lze podat odvolání?

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení či převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

Co je to Zápisový lístek?

Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Hodně štěstí při výběru své budoucnosti! 

Mgr. Daniela Kozová
VP pro II. stupeň ZŠ

Top
Skip to content