Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina se nachází v hlavní budově ZŠ. Od roku 2016 působí v nových prostorách vybudovaných ve 2. patře hlavní budovy. Má samostatný vchod s videotelefonním otevíracím zařízením. K dispozici jsou 4 učebny (herny), kabinet, toalety a šatny. ŠD je vybavena dřevěným nábytkem, koberci na relaxaci i hry, velkým výběrem her a stavebnic. Využívají se i školní prostory: tělocvična, kuchyňka. Pro pobyt venku je k dispozici i hřiště nad školou a nově zrekonstruovaný areál školní zahrady. 

Kapacita ŠD je 120 žáků. Přihlásit se mohou žáci 1. – 2. tříd a podle naplnění kapacity i žáci 3. – 5. tříd.

ŠD je určena žákům prvního stupně základní školy, je rozdělena do oddělení. V každém oddělení pracuje jedna vychovatelka a kapacita oddělení je 30 dětí. Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou a třídními učiteli.

Zabezpečujeme dětem náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činností ve školní družině se řídí požadavky psychohygieny. Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

1. Provoz
Provoz ŠD je od 6.00 do 16.30 hodin. 
Ranní družina: 6.00 – 7.40 hod.
Odpolední družina: 11.40 – 16.30 hod.
Příchod dětí do ranní družiny je možný do 7.20 hod. Děti, které přijdou později, čekají na otevření školy v 7.35 hodin. Konec ranního bloku ŠD je v 7.40 hod., kdy děti odcházejí v doprovodu vychovatelky do šaten a následně do tříd.
Činnost ranní družiny: převážně odpočinková, snídaně (pokud si děti donesou), klidové hry, stolní hry, rozhovory na různá témata. 

Po vyučování jsou žáci převáděni do jednotlivých oddělení školní družiny. 

2. Personální podmínky
Ve školní družině pracují čtyři kvalifikované vychovatelky (vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky). Aktivně přistupují ke svému dalšímu sebevzdělávání. Úklid všech prostor školní družiny provádí jedna uklízečka.

Vedoucí vychovatelka Bc. Simona Dezortová
E-mail: s.dezortova@zsvejprnice.cz
Tel.: 774 604 565

 1. oddělení – Markéta Löfflerová – modrá ŠD U32/B
 2. oddělení – Bc. Simona Dezortová – červená ŠD U33/B
 3. oddělení – Alena Látalová – zelená ŠD U34/B
 4. oddělení – Ludmila Tanglerová – oranžová ŠD U35/B

3. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině
Na základě § 11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021 následovně:

 • Úplata za ŠD se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden (1000,-Kč); a únor až červen (1000,- Kč). Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
 • Ranní provoz školní družiny mohou navštěvovat i žáci (1. – 5. ročníků), kteří nejsou přihlášeni k pravidelné odpolední docházce – úplata za docházku pouze do ranní družiny byla pro školní rok 2020/2021 stanovena 500,- Kč/ na celý školní rok. 
 • Rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo mohou také hotově v kanceláři ŠJ u paní Kacerlové. Každému přihlášenému dítěti bude začátkem měsíce září předán lísteček s údaji a pokyny k platbě za zájmové vzdělávání v ŠD. Úplata za 1. pololetí školního roku musí být uhrazena do 15. 10. 2020, za 2. pololetí pak do 15. 2. 2021. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi – písemné upozornění. Pokud ani po upozornění není za dítě zaplacena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději k termínům 30. 10. 2020 a 28. 2. 2021. Ředitelka školy může rozhodnout: 
 1. O případném vyloučení žáka ze školní družiny. 
 2. O možném zaplacení poplatku z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty účastníka osvobodit, jestliže:
 1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
 3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.    

4. Podmínky přijímání žáků do ŠD

 • Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel, a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • O přijetí žáka se rozhoduje na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.
 • Kapacita školní družiny je 120 žáků 1. – 5. ročníku.
 • Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové.

5. Vyzvedávání žáků z družiny
je možné do 12.35 hodin před obědem, v 13.10 hodin po obědě ze ŠJ, poté až od 14.00 hodin v oddělení ŠD. Tyto časy je nutné respektovat! V době od 14.00 – 16.30 hodin pobýváme za příznivého počasí na hřišti nebo v areálu školní zahrady.

Žáci odcházejí ze školní družiny (z odpolední činnosti) podle podmínek zapsaných v přihlášce sami nebo s doprovodem (pouze osoby uvedené v přihlášce). Účastníka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, pokud k tomu nedají zákonní zástupci písemný souhlas.

Provoz končí v 16:30 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, 

a) kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, 
b) požádá o pomoc OÚ.

6. Uvolňování
Docházka do ŠD je pro přihlášené účastníky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka je stejné jako ve škole. Vychovatelka denně zaznamenává prezenci žáků do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Odchylky od docházky uvedené v přihlášce nebo způsob odchodu účastníka sdělí zákonný zástupce vychovatelce ŠD písemně (Formulář „Uvolnění žáka ze ŠD“  na webových stránkách). V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se s vychovatelkou na případném předání formuláře. Obdržené omluvenky je vychovatelka povinná archivovat. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na telefonickou žádost!

7. Žáci do ŠD potřebují:

 • přezůvky
 • převlečení na ven – podepsané (dle uvážení rodičů)
 • celé balení papírových kapesníků

Dětem, které odcházejí až po 15.00 hodině, doporučujeme, aby měly svačinku.

8. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracuje vychovatelka ŠD s třídním učitelem a výchovnou poradkyní, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného posudku žáka vydaného školským poradenským zařízením. Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u žáků se zdravotním znevýhodněním. Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme začleňování do volnočasových aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Pro rozvoj talentovaných jedinců naše ŠD nabízí další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

Veškeré záležitosti týkající se ŠD vyřizuje v plné kompetenci vedoucí vychovatelka Bc. Simona Dezortová. 

V případě dotazů se obracejte přímo na vedoucí ŠD.
E-mail: s.dezortova@zsvejprnice.cz
tel.: 774 604 565

Top
Skip to content