Kapacita školní družiny je 150 žáků. Přihlašují se žáci 1. – 3. tříd a podle naplnění kapacity žáci 4. a 5. tříd. 

ŠD je určena žákům prvního stupně základní školy, je rozdělena do 5 oddělení s kapacitou 30 žáků. Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. 

Ve školní družině pracuje pět kvalifikovaných vychovatelek (vedoucí vychovatelka a čtyři vychovatelky). Aktivně přistupují ke svému dalšímu sebevzdělávání. Úklid všech prostor školní družiny provádí jedna uklízečka. 

Zabezpečujeme dětem náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činností ve školní družině se řídí požadavky psychohygieny. Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů. 

Provoz ŠD

Ranní družina: 6.00 – 7.40 hodin (Žáci přichází nejpozději do 7.20 hodin)
Odpolední družina: 11.40 – 16.30 hodin (Výchovně vzdělávací a zájmová činnost + pobyt venku)

Kontakty

OdděleníVychovatelkaTřídyTelefonE-mail
I. oddělení – fialovéSvětlana Samcová2. C, 3. A377821213s.samcova@zsvejprnice.cz
II. oddělení – modréMarkéta Löfflerová1. A, 3. C377821213m.lofflerova@zsvejprnice.cz
III. oddělení – oranžovéLudmila Tanglerová 2. B, 3. B377821213l.tenglerova@zsvejprnice.cz
IV. oddělení – červenéBc. Simona Dezortová1. B, 2. A, 3. B, 3. C377821213s.dezortova@zsvejprnice.cz
V. oddělení – zelenéVitaliia Zinchenko1. C, 2. A377821213v.zinchenko@zsvejprnice.cz

Vedoucí vychovatelka

Bc. Simona Dezortová
E-mail: s.dezortova@zsvejprnice.cz

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Na základě § 11 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2023/2024 následovně:

  • Úplata za ŠD se platí zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden 1250,-Kč; a únor až červen (snížení platby – jarní prázdniny) 1000- Kč
  • Ranní provoz školní družiny mohou navštěvovat i žáci (1. – 5. ročníků), kteří nejsou přihlášeni k pravidelné odpolední docházce – úplata za docházku pouze do ranní družiny byla pro školní rok 2023/24 stanovena 500,- Kč/ na celý školní rok.
  • Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi – písemné upozornění. Pokud ani po upozornění není za dítě zaplacena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději k termínům 30.10.2023 a 28. 2. 2024. Ředitelka školy může rozhodnout:
  1. O případném vyloučení žáka ze školní družiny.
  2. O možném zaplacení poplatku z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
  • Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty účastníka osvobodit, jestliže:
  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Vyzvedávání žáků z družiny

do 13 hodin, poté až od 14.30 hodin v oddělení ŠD. Tyto časy je nutné respektovat. V době od 14.30 – 16.30 hodin pobýváme za příznivého počasí na hřišti nebo v areálu školní zahrady. 

Top
Skip to content