ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VEJPRNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

zápis do MŠ proběhne v letošním roce opět elektronickou formou. Od 20. do 30. dubna 2022 bude spuštěna elektronická registrace, která bude aktivní pouze v uvedeném termínu. Zadáte data do systému, následně obdržíte na svůj email oznámení o přidělení registračního čísla a odkazem na stažení Vaší žádosti o přijetí do MŠ. Evidenční list pro dítě je možné si stáhnout na webu školy. Prosíme o pečlivé vyplnění a potvrzení pediatrem. Pokud nemáte možnost provést registraci nebo si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

 • Příjem žádostí bude probíhat od 2. do 16. května 2022.
 • Ve středu 20. dubna 2022 v 8:00 hodin bude spuštěna elektronická registrace zápisu, kterou můžete provést z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Ukončena pak bude v sobotu 30. dubna 2022 v 18:00 hodin. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci a návod najdete níže.

Elektronická registrace
Nápověda – Postup registrace [PDF, 539 kB]

 • Po správném zaregistrování vám přijde na e-mail zpráva s textem a registračním číslem, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod vygenerovaným registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů. Zároveň dostanete informace, jak dále postupovat. Obdržíte odkaz na stažení žádosti o zápis dítěte do MŠ, kterou vyplníte a podepíšete a také odkaz na Evidenční list.
  K Žádosti o přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání přiložíte kopii rodného listu dítěte a kopii dokladu totožnosti zákonného zástupce (stačí prostá kopie) a dále vyplněný Evidenční list. Na žádosti o zápis dítěte uveďte datum spadající do intervalu zápisu, tzn. 2. – 16. 5. 2022!
  Na přihlášce dítěte musí být podpisy obou zákonných zástupců. V případě, že bude přihláška podepsána pouze jedním zákonným zástupcem, bude součástí žádosti prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s výběrem dané školy a podpis jednoho zákonného zástupce. Na prohlášení neexistuje žádný předepsaný formulář. 

Přihlášku spolu s kopií rodného listu dítěte, kopií dokladu totožnosti zákonného zástupce a vyplněným Evidenčním listem doručíte v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2022 jednou z těchto 4 možností:

 • do datové schránky školy – uh8mzp
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: skola@zsvejprnice.cz
 • doporučeně poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Vejprnice, Jakuba Husníka 527, 330 27 Vejprnice
 •  osobně 11. 5. 2022 od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00 hodin v kanceláři zástupkyně pro předškolní vzdělávání (Petra Bláhová)

Kritéria stanovená pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

 1. Děti, pro které je v daném školním roce předškolní vzdělávání povinné, dle zákona č. 561/ 2004 Sb., § 34, odst. 1, ve znění zákona č. 178/ 2016 Sb. s trvalým pobytem v obci (Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.)
 2. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku a trvalým pobytem v obci
 3. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku, které nemají trvalý pobyt v obci, ani nepatří do spádové oblasti.

Kritéria jsou seřazena podle priorit od 1. do 3. stupně. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 3. Pokud bude více žádostí na totožném stupni kritéria o přijetí, bude upřednostněno dítě věkově starší.

Jaké kroky je potřeba podniknout:

 • tisk a vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (nezapomeňte podepsat, uvést datum spadající do intervalu zápisu 2. – 16. 5. 2022 a také telefonní číslo a e-mailovou adresu)
 • tisk a vyplnění EVIDENČNÍHO LISTU (zákonný zástupce musí pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat na Evidenčním listu potvrzení lékaře)
 • pořízení kopie rodného listu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (stačí prostá kopie)

Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ředitelka školy bude při přijímání dětí postupovat dle kritérií pro přijímání a dále v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Vejprnice na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.

Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Schůzka pro rodiče proběhne ihned, jak to situace umožní.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Řádný zápis dětí do mateřských škol, pro školní rok 2022/2023, se nevztahuje na cizince s dočasnou ochranou v ČR. Pro tyto děti bude další zápis ve dnech 16. a 17. června 2022 v čase dohodnutém individuálně s vedením vybrané školy.

Aktuálně: Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“) 
 • ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022 
 • k tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona

Termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023: čtvrtek 9. června 2022

V případě nejasností a dotazů pište na e-mail: skola@zsvejprnice.cz.

Ve Vejprnicích 11. 4. 2022

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:
Evidenční list v mateřské škole

Top
Skip to content