ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VEJPRNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,

zápis do MŠ proběhne v letošním roce opět elektronickou formou. Od 24. 4. do 10. 5. 2024 bude spuštěna elektronická registrace, která bude aktivní pouze v uvedeném termínu. Zadáte data do systému, následně obdržíte na svůj email oznámení o přidělení registračního čísla a odkazem na stažení Vaší žádosti o přijetí do MŠ. Evidenční list pro dítě je možné si stáhnout na webu školy. Prosíme o pečlivé vyplnění a potvrzení pediatrem. Pokud nemáte možnost provést registraci nebo si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

 • Příjem žádostí bude probíhat od 2. do 16. května 2024.
 • Ve středu 24. dubna 2024 v 8.00 hodin bude spuštěna elektronická registrace zápisu, kterou můžete provést z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Ukončena pak bude v pátek 10. května 2024 v 18.00 hodin. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci a návod najdete níže.

Elektronická registrace
Nápověda – Postup registrace [PDF, 539 kB]

 • Po správném zaregistrování vám přijde na e-mail zpráva s textem a registračním číslem, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod vygenerovaným registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů. Zároveň dostanete informace, jak dále postupovat. Obdržíte odkaz na stažení žádosti o zápis dítěte do MŠ, kterou vyplníte a podepíšete a také odkaz na Evidenční list.
  K Žádosti o přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání přiložíte kopii rodného listu dítěte a kopii dokladu totožnosti zákonného zástupce (stačí prostá kopie) a dále vyplněný Evidenční list. Na žádosti o zápis dítěte uveďte datum spadající do intervalu zápisu, tzn. 2. – 16. 5. 2024!
  Na přihlášce dítěte musí být podpisy obou zákonných zástupců. V případě, že bude přihláška podepsána pouze jedním zákonným zástupcem, bude součástí žádosti prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s výběrem dané školy a podpis jednoho zákonného zástupce. Na prohlášení neexistuje žádný předepsaný formulář. 

Přihlášku spolu s kopií rodného listu dítěte, kopií dokladu totožnosti zákonného zástupce a vyplněným Evidenčním listem doručíte v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2024 jednou z těchto 4 možností:

 • do datové schránky školy – uh8mzp5
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: skola@zsvejprnice.cz
 • doporučeně poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Vejprnice, Jakuba Husníka 527, 330 27 Vejprnice
 • osobně 15. 5. 2024 od 9.00 do 15.00 hodin v kanceláři zástupkyně pro předškolní vzdělávání (Petra Bláhová)

Kritéria stanovená pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

 1. Děti, pro které je v daném školním roce předškolní vzdělávání povinné, dle zákona č. 561/ 2004 Sb., § 34, odst. 1, ve znění zákona č. 178/ 2016 Sb. s trvalým pobytem v obci (Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.) 
 2. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku a trvalým pobytem v obci. 
 3. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku, které nemají trvalý pobyt v obci a mají v ZŠ nebo MŠ sourozence.
 4. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku, které nemají trvalý pobyt v obci. 

Kritéria jsou seřazena podle priorit od 1. do 4. stupně. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 4. Pokud bude více žádostí na totožném stupni kritéria o přijetí, bude upřednostněno dítě věkově starší.

Jaké kroky je potřeba podniknout:

 • tisk a vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (nezapomeňte podepsat, uvést datum spadající do intervalu zápisu 2. – 16. 5. 2024 a také telefonní číslo a e-mailovou adresu)
 • tisk a vyplnění EVIDENČNÍHO LISTU (zákonný zástupce musí pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat na Evidenčním listu potvrzení lékaře)
 • pořízení kopie rodného listu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (stačí prostá kopie)

Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ředitelka školy bude při přijímání dětí postupovat dle kritérií pro přijímání a dále v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Vejprnice na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.

Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Schůzka pro rodiče proběhne v měsíci červnu.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V pondělí 24. 6. 2024 proběhne aktiv pro rodiče nových dětí od 16.00 hodin na žluté třídě MŠ.

V případě nejasností a dotazů pište na e-mail: skola@zsvejprnice.cz.

Ve Vejprnicích 16. 4. 2024

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:
Evidenční list v mateřské škole

Top
Skip to content