ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VEJPRNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

níže je zveřejněn výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámena.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do vlastních rukou prostřednictvím poštovních služeb.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno na informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí, která se uskuteční dne 24. června 2021 v 16.00 v mateřské škole ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ.  Na schůzce budou zodpovězeny všechny otázky týkající se provozu  mateřské školy a předškolního vzdělávání.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, dětem přejeme šťastný vstup do školky, mnoho zdraví, spoustu nových kamarádů a společných zážitků.

Těšíme se na setkání a spolupráci!

Ludmila Jílková, ředitelka školy

Petra Bláhová, vedoucí učitelka MŠ


Dnem 17. 5. 2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, bude ředitelka školy rozhodovat podle stanovených kritérií.

Informace týkající se Správního řízení pro školní rok 2021/2022 (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

17. 5. 2021– zahájení Správního řízení v Základní škole a mateřské škole Vejprnice, příspěvková organizace.

28. 5. 2021 – možnost seznámení zákonných zástupců s podklady pro vydání rozhodnutí v Základní škole a mateřské škole Vejprnice, příspěvková organizace, po předchozí tel. dohodě v době od 8.00- 11. 00 hodin.

31. 5. 2021 – zveřejnění seznamu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v budově školy, na úřední desce obce Vejprnice a na internetových stránkách školy: www. zsvejprnice.cz pod registračním číslem dítěte, které bylo přiděleno při registraci (zápis do mateřské školy).

2. 6. 2021 – Od 8.00 hod. do 10.00 hod. předávání rozhodnutí o nepřijetí dítěte do vlastních rukou.

Rozhodnutí o přijetí bude předáno zákonným zástupcům během měsíce června na informativní schůzce v MŠ. 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy Ludmilu Jílkovou na tel. 377 826 287.


Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva a v souladu s metodickým pokynem MŠMT jsme přistoupili k organizaci zápisů do MŠ takto:

 • Původně plánovaný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání 17. 5. 2021 se ruší. Zápisy budou probíhat od 2. do 16. 5. 2021 bez přítomnosti dětí i rodičů.
 • V pondělí 19. dubna 2021 v 8.00 hodin bude spuštěna elektronická registrace zápisu, kterou můžete provést z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Ukončena pak bude v pátek 30. dubna 2021 v 18.00 hodin. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odkaz na elektronickou registraci a návod najdete níže.

Elektronická registrace
Nápověda – Postup registrace [PDF, 539 kB]

 • Po správném zaregistrování vám přijde na e-mail zpráva s textem a registračním číslem, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod vygenerovaným registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů. Zároveň dostanete informace, jak dále postupovat. Obdržíte odkaz na stažení žádosti o zápis dítěte do MŠ, kterou vyplníte a podepíšete a také odkaz na Evidenční list.
  K Žádosti o přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání přiložíte kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie) a dále vyplněný Evidenční list. Na žádosti o zápis dítěte uveďte datum spadající do intervalu zápisu, tzn. 2. – 16. 5. 2021!
  Na přihlášce dítěte musí být podpisy obou zákonných zástupců. V případě, že bude přihláška podepsána pouze jedním zákonným zástupcem, bude součástí žádosti prohlášení, že oba zákonní zástupci souhlasí s výběrem dané školy a podpis jednoho zákonného zástupce. Na prohlášení neexistuje žádný předepsaný formulář. 

Přihlášku spolu s kopií rodného listu dítěte a vyplněným Evidenčním listem doručíte v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 jednou z těchto 4 možností:

 • do datové schránky školy – uh8mzp
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: skola@zsvejprnice.cz
 • doporučeně poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Vejprnice, Jakuba Husníka 527, 330 27 Vejprnice
 • vhozením přihlášky do poštovní schránky školy, která je umístěna vedle hlavního vchodu do základní školy

Kritéria stanovená pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

 1. Děti, pro které je v daném školním roce předškolní vzdělávání povinné, dle zákona č. 561/ 2004 Sb., § 34, odst. 1, ve znění zákona č. 178/ 2016 Sb. s trvalým pobytem v obci (Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.)
 2. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku a trvalým pobytem v obci
 3. Děti podle věku s upřednostněním starších dětí na celodenní docházku, které nemají trvalý pobyt v obci, ani nepatří do spádové oblasti.

Kritéria jsou seřazena podle priorit od 1. do 3. stupně. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 – 3. Pokud bude více žádostí na totožném stupni kritéria o přijetí, bude upřednostněno dítě věkově starší.

Jaké kroky je potřeba podniknout:

 • tisk a vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (nezapomeňte podepsat, uvést datum spadající do intervalu zápisu 2. – 16. 5. 202 a také telefonní číslo a e-mailovou adresu)
 • tisk a vyplnění EVIDENČNÍHO LISTU (zákonný zástupce musí pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat na Evidenčním listu potvrzení lékaře)
 • pořízení kopie rodného listu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (stačí prostá kopie)

Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ředitelka školy bude při přijímání dětí postupovat dle kritérií pro přijímání a dále v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Vejprnice na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.

Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Schůzka pro rodiče proběhne ihned, jak to situace umožní.

V případě nejasností a dotazů pište na e-mail: skola@zsvejprnice.cz.

Ve Vejprnicích 16. 4. 2021

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list v mateřské škole

Top
Skip to content