Aktualizace:

POZOR ZMĚNA: ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU [PDF, 80 kB]


Původní znění:

Vážení rodiče,

máte doma budoucího prvňáčka? Tak se už jistě těšíte na dubnový zápis do základní školy. Níže jsou uvedeny obecné informace k letošnímu zápisu do 1. ročníku včetně doporučení pro Vás.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Vejprnice pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 13.00 do 16.30 hodin a v sobotu 10. dubna 2021 od 9.00 do 11.00 hodinv prostorách 1. A třídy v hlavní budově školy.

Termín a průběh zápisu se bude odvíjet dle aktuální epidemiologické situace a pokynů z MŠMT. Všechny náležité informace budou s předstihem zveřejněny v průběhu měsíce března. Pokud by epidemiologická situace neumožnila prezenční formu zápisu, proběhl by zápis jako loni korespondenčním způsobem. Aktuální informace k zápisu budou zveřejněny na školních webových stránkách.

Dva možné způsoby průběhu zápisu:

 • formální část zápisu – bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte
 • formální a motivační část zápisu – osobní přítomnost dítěte ve škole u zápisu

U zápisu vyžadujeme předložit tyto doklady:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze rodičů cizinců mimo EU)
 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
 • žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí s odkladem)
 • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Věk dítěte

 • Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).
 • K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.
 • Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, jeli přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 • Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Je naše dítě zralé do 1. třídy?

Možná, že někteří z rodičů ještě váhají, zda jít se svým dítětem k zápisu do 1. ročníku nebo raději zvolit odklad. K snazšímu posouzení vám napomůže několik základních informací o optimální připravenosti budoucího prvňáčka. Pokud pomýšlíte na odklad, potřebujete potvrzení z vyšetření dětským odborným lékařem a z pedagogicko – psychologické poradny.

Co očekávat od zápisu?

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat a zbytečně se z něho nervovat. Lepší je pojmout tento důležitý den jako slavnostní, na který bude dítě rádo vzpomínat. V den zápisu si udělejte více času, ať vše proběhne bez stresu a tento výjimečný den si společně hezky užijte.

Ujistěte také svého budoucího prvňáčka, že se nemusí ničeho bát, že má Vaši maximální podporu. I tak se možná dostaví nějaká nervozita a nemusí předvést vše, co doopravdy zvládá a umí. Vysvětlete mu, že samotný zápis není žádná velká zkouška toho, co dítě umí nebo neumí a určitě se při něm nerozhoduje o přijetí či nepřijetí.

Vašeho dítěte se ujme tým zkušených a vlídných učitelek, které si s ním popovídají. Společně zkusí jednoduché testy hravou formou. Společně s Vámi můžeme u zápisu sledovat komunikativnost dítěte, kvalitu jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod.

Celý zápis je časově rozložen do maximálně 30 minut.

Důležité: Pokud jste jistě rozhodnuti pro odklad školní docházky, k zápisu se musíte dostavit i tak, byť bez dítěte.

Optimální připravenost

 • zná své jméno a příjmení, adresu, věk
 • dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů, poslechne pokyn dospělého
 •  vyjadřuje se ve větách, vypráví o rodině, klade otázky
 • umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek
 • soustředí se na práci, překoná únavu,
 • zapojí se do kolektivních her
 • zná číselné řady, chápe vztah větší, menší
 • drží správně tužku
 • umí se podepsat tiskacím písmem, vysvětlí, co nakreslilo
 • nemá problémy s určováním barev, orientuje se vpravo – vlevo, nahoře – dole

Pokud si s některými otázkami nevíte rady, rádi Vám dotazy zodpovíme telefonicky nebo písemně. Kontakty naleznete na www.zsvejpnice.cz

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice


Potřebné dokumenty ke stažení:

Dotazník pro rodiče
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte mladšího 6 let k základnímu vzdělávání

Top
Skip to content