Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí a žáků, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. Vytvořit bezpečné prostředí, zajistit plnou kvalifikovanost pedagogů. Vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy.

Zaměřit se na oblasti:
1. Zdraví
Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných aktivitách a během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Důraz klást na vytváření optimálních podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Pokračovat v projektu OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL.

2. Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.

3. Oblast sociální, životních hodnot
Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky – zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech a žácích dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem.

 

Pedagogičtí pracovníci

Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj dítěte a žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny – lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících. Při jednání s dětmi a žáky brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

 

Rodičovská veřejnost

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, výchovnými poradci a využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.

 

Oblast řízení

Pracovní úkoly delegovat na vedoucí pracovníky školy a pedagogy, vykonávající specializované činnosti – metodik prevence (Mgr. Hana Šindelářová), metodik ICT (Mgr. Tomáš Karel), výchovný poradce 1. stupeň (Mgr. Iveta Vajskébrová), výchovný poradce 2. stupeň (Mgr. Daniela Kozová), koordinátor ŚVP (Mgr. Tomáš Karel).
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků.
Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických poradách a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů. Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.

 

Nejdůležitější úkoly ve školním roce

 1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.
 2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.
 3. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou.
 4. Zaměřit se na propagaci práce školy v místním tisku a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností.. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.
 5. Pro velký zájem znovu zařazovat dny předškoláků ve škole (Plán spolupráce ZŠ a MŠ).
 6. Zaměřit se na environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví.
 7. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu -prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
 8. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
 9. Vytvoření školního systému hodnocení výsledků žáků, využívat formativního hodnocení žáků.
 10. Pokračovat ve výuce Aj od 1. ročníku.
 11. Zavádět moderní výukové metody do vyučování, podporovat aktivní učení žáků (např. objevování, experiment, řešení problémů), využívat různorodé výukové strategie.
 12. Aktivně využívat informační a komunikační technologie ve vyučování.
 13. Vést portfolia žáků.
 14. Vést žáky k účinnému sebehodnocení.
 15. Zaměřit se na žáky se speciálními potřebami (inkluze)

 

Plán schůzí

Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: dle potřeby
Porady vedení každý měsíc.
Provozní doba školy je denně od 6:30 do 16:30 hodin.
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.

Pedagogické rady:
27. 8. 2018 – Zahajovací porada 1. část

Program:

 • Organizace závěrečných prací
 • Organizace slavnostního zahájení šk. roku 18/19
 • Přidělení tříd a předmětů

 

31. 8. 2018 Zahajovací porada 2. část

Program:

 • Školní dokumentace – termíny odevzdání
 • ŠVP
 • GDPR, ŠD-Vnitřní řád
 • Připravované akce pro žáky
 • Minimální preventivní program
 • Různé

 

Termíny pedagogických rad:
20. 11. 2018, 17. 1. 2019, 16. 4. 2019, 18. 6. 2019

 

Třídní schůzky:
20. 11. 2018, 16. 4. 2019
Třídní schůzky proběhnou vždy v době od 16:00 a 16:30 hodin. Kromě těchto určených dnů jsou možné individuální konzultace kdykoliv během roku po předchozí domluvě s pedagogem. Při neúčasti rodičů zpracuje třídní učitelka hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků.

 

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 25. 2. – 3. 3. 2019
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Zápis do první třídy

Proběhne v pátek 12. dubna a v sobotu 13. dubna 2019.

 

Den otevřených dveří

Slavnostní zahájení školního roku – 1. 9. 2018
Po individuální domluvě kdykoli pro budoucí prvňáčky.

 

Časový plán vyučovacích hodin

08.00 – 08.45
08.55 – 09.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30
13.30 – 14.00 – polední přestávka
13:30 –14:15
14.00 – 14.45
14.50 – 15.35

 

Funkce a dlouhodobé úkoly

Jméno, příjmení – úkol
Mgr. Šárka Petříková, Mgr. Daniela Kozová – výzdoba
Mgr. Miroslava Michálková, Mgr. Jarmila Levá – správce žákovské a učitelské knihovny
Mgr. Daniela Kozová – propagace článků v obec. tisku
Předmětové komise, metodická sdružení
PK, MS vedoucí
1. – 5. ročník – MS – Mgr. Miroslava Michálková
PK – II.st – Mgr. Edita Frémundová

 

Úkoly předmětové komise a MS:

 • Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů, ZV
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Plánují DVPP.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
 • Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

 

Úkoly předsedů předmětových komisí a MS:

 • Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv.
 • Metodicky podporují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení.
 • Zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy.
 • Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
 • Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.

 

Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců

Během roku si pedagogičtí pracovníci mohou dle vlastního uvážení vybrat z celé škály školení a kurzů. Podrobnější vzdělávání je rozpracováno v plánu DVPP na tento školní rok.

 

Propagace práce školy

Pedagogický sbor pravidelně přispívá články do obecního tisku Náves. Výkresy dětí a žáků naší školy zdobí zdravotní středisko, obecní knihovnu a jiná místa v obci a ve škole.

 

Hlavní úkoly pro rok 2018/2019

 1. Příprava žáků na přechod na 2. stupeň.
 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
 3. Naplánování kulturních a sportovních akcí na celý rok dopředu.
 4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP.
 5. Uplatňovat motivační prvky a alternativní způsoby hodnocení ve vyučování.
 6. Pokračovat ve vedení žákovských portfolií a vypracovat systém Sebehodnocení.
 7. Zaměřit pozornost na rozvoj čtenářské gramotnosti.
 8. Zaměřit pozornost na využití audiovizuálních pomůcek ve výuce.
 9. Zaměřit se na doplňování vhodných didaktických pomůcek pro výuku. Pedagogové spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.

 

Úkoly vyplývající pro jednotlivé pedagogy

 • Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují plány učiva jednotlivých předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování.
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Plánují DVPP.
 • Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky.
 • Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
 • Průběžně si kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.

 

Školní družina

Denní rozvrh ŠD – ranní družina je od 6.00 do 7.30 hodin, odpolední pak od 11.40 do 16.30 hodin.

 

Režim školní družiny:

 1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.
 2. Akce mimo pravidelný program hlásí vychovatelka vedení školy
  do měsíčního plánu práce.

 

Denní rozvrh školní družiny:

06.30 – 07.40 hodin – výchovná činnost rekreační
11.40 – 13.30 hodin – hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13.30 – 15.00 hodin – vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost
15.00 – 16.30 hodin – zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

Státní svátky

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
8. květen – Den vítězství
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa
28. září – Den české státnosti
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky

1. leden – Nový rok
30. březen – Velký pátek
2. duben – Velikonoční pondělí
1. květen – Svátek práce
24. prosinec – Štědrý den
25. prosinec – 1. svátek vánoční
26. prosinec – 2. svátek vánoční

 

Významné dny

16. leden – Den památky Jana Palacha
27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březen – Mezinárodní den žen
12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského
7. duben – Den vzdělanosti
5. květen – Květnové povstání českého lidu
15. květen – Den rodin
10. červen – Vyhlazení obce Lidice
27. červen – Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad – Den válečných veteránů

 

Akce školy

Škola plánuje i řadu akcí, které budou konkrétně upřesněny v plánech práce na jednotlivé měsíce.

Některé z připravovaných akcí:

 • Dny otevřených dveří
 • Drakiáda
 • Lampionový průvod
 • Halloween
 • Mikuláš
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční besídky
 • Sportovní den
 • Maškarní bál
 • Den Země
 • Dětský den
 • divadelní a filmová představení
 • přírodovědné vycházky
 • besedy s policisty, hasiči a záchranáři
 • návštěvy dopravního hřiště

 

Plánovaná spolupráce s jinými školami

 • Spolupráce s SSUPŠ Zámeček
 • SOŠ obchodu a užitného umění – Plzeň- Nerudova
 • Střední hotelová škola Plzeň
 • Česká škola Kubik Frankfurt
 • OÚ Vejprnice – knihovna

 

Č. j.: ZSV 303/2018
Projednán a schválen PR 31. 08. 2018

Top
Skip to content