Základní škola

Výuka 19. – 23. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

přinášíme Vám informace ohledně pondělního nástupu dětí do školy. 

Všichni žáci mohou vstupovat do školy pouze se zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MZČR (tzn. minimálně chirurgická rouška, látková rouška standardy nesplňuje). Doporučujeme, aby žáci měli s sebou roušky na výměnu. 

Rozvrh hodin pro 4. – 5. třídy bude ve Škole OnLine k nahlédnutí zítra (17. 4. 2021). 

PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

  • Žáci navštěvující ŠD (hlídání dětí IZS a vybraných profesí) zazvoní a vstupují vchodem do ŠD (od 6:00 do 8:00 hodin).
  • Od 7:35 do 7:50 hodin hlavním vchodem třídy 4. A a 4. B, vedlejším vchodem (vpravo od hlavního) třídy 5. A, 5. B a 5. C. Vchody budou označené! 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ IZS A VYBRANÝCH PROFESÍ: Pro děti IZS a vybraných profesí bude školní družinou (učebna zelené ŠD) zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se žáci budou dopoledne zapojovat do distanční výuky své třídy pouze tím, že budou vypracovávat úkoly, které nám jejich učitelé pošlou a připravovat se na výuku. Není v našich silách zajistit online synchronní výuku (videohovory), jelikož tam budou spolu děti z různých tříd. Dejte, prosím, dětem s sebou přezůvky, svačinu a pomůcky k výuce. 

OBĚDY: Obědy mají automaticky přihlášeny žáci 4. – 5. tříd a také děti IZS a vybraných profesí. Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD (hlídání dětí IZS a jiných vybraných profesí), budou docházet na obědy v přesně stanovený čas s vychovatelkou školní družiny. Žáci 4. a 5. ročníku půjdou na oběd po skončení vyučování s učitelkou nebo asistentkou. 

Organizace testování ve škole: Žáci docházející do školní družiny (IZS a vybraných profesí) se budou testovat v prostoru družiny pod dohledem a za asistence vychovatelek školní družiny. Žáci, kteří nedochází do družiny, se budou testovat ve svých třídách pod dohledem a za asistence třídních učitelek. Testování bude probíhat po příchodu žáků do školy – během 1. vyučovací hodiny. Testovat se budou děti samy (tzv. samotestování) – testování proběhne s plnou podporou, pomocí, dohledem učitelek a asistentek. Pedagogové projdou s dětmi celý postup, aby věděly, co je čeká (videonávod k testování a Leták s průběhem testování). Věřte nám, není třeba se bát, jedná se o neinvazivní antigenní testy – děti i učitelé vše zvládnou a my připravíme podmínky, aby děti měly na testování dostatek času a klid – učitelé jim budou po ruce pro pomoc psychickou i testovací. Můžete si s dětmi doma jako trénink zkusit zasunout vatovou tyčinku zlehka do přední části nosu a párkrát s ní otočit – trochu to „zašimrá“, ale zvládne to každý 🙂 

Výjimky z povinnosti testování antigenními testy: Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedených na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Ochrana osobních údajů:

K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte budou mít v rámci školy přístup pouze pověření pracovníci. Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním. Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji škola dále reportuje anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním dítěti se předávají pouze mezi školou a místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. Škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Seznamy testovaných žáků škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje. V případě osob, které prodělaly onemocnění COVID-19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat, škola zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do kdy není nutné osobu testovat. I tyto údaje škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje. Pokud se škola rozhodne uchovávat přímo samotný doklad o prodělání onemocnění COVID-19, pak jej rovněž uchovává nejdéle do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Po uplynutí této doby doklad nebo potvrzení vrátí, nebo není-li jej možné vrátit, tak jej odstraní/skartuje. 

Jako škola plníme nařízení  Vlády ČR, MZČR a MŠMT. Ředitelka školy opatření nevydává.

Pokud chcete, aby Vaše dítě chodilo prezenčně do školy, musí být testováno a musí mít povinně chirurgickou roušku nebo respirátor. Pokud nesouhlasíte s testováním a s nošením roušek či respirátorů, omluvte Vaše dítě u třídního učitele. Dítě se bude vzdělávat doma distančně – škola nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání, učitelé Vám zašlou úkoly (aby nedošlo k zameškání učiva, výuku musí zajistit rodiče ve vlastní režii).

Držme si všichni palce! 

L. Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content