Školní družina

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií COVID19, vzhledem k současnému opatření vlády, MŠMT bude Zápis do školní družiny probíhat následovně:

V případě, že máte ve školním roce 2021/2022 zájem o ŠD, stačí si stáhnout a vyplnit tyto dokumenty:

Žádost o přijetí do ŠD
Přihláška do školní družiny

Termín pro odevzdání žádosti o zařazení dítěte do ŠD a přihlášky

Žádost a přihlášku odevzdejte nejpozději do 23 . června 2021 – osobně do schránky u hlavního vchodu ZŠ nebo e-mailem r.zahalkova@zsvejprnice.cz

Vyplněnou a podepsanou žádost a přihlášku můžete naskenovat a odeslat nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu ZŠ. Zákonní zástupci, kteří nemají možnost si tyto dokumenty vytisknout, si jej mohou osobně vyzvednout v kanceláři školy.

O přijetí do školní družiny budete informováni nejpozději do 30. 6. 2021 na www.zsvejprnice.cz

Nezapomeňte se taktéž seznámit s Kritérii pro přijetí do ŠD.


Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny na školní rok 2021/2022

1. Obecná ustanovení
2. Vlastní kritéria
3. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jeho pozdějšími úpravami a v souladu s kapacitou školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání žáků do školní družiny (dále jen ŠD). Přijetí dítěte do ŠD je nenárokové. ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 8, odst. 4 organizuje zájmové vzdělávání pro účastníky přihlášené především k pravidelné docházce. Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 150 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do ŠD je vyšší, než umožňuje celková kapacita ŠD, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka do ŠD na základě vlastních kritérií.

2. Vlastní kritéria

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle

těchto kritérií:

  1. Žáci z 1. stupně (1. – 5. ročník)
  2. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. tříd.
  3. Žáci s pravidelnou celotýdenní docházkou (minimálně 4x týdně do 15 hodin). Rozhodující je i celková délka doby pobytu ve ŠD.
  4. Zohlednění sociální situace rodiny.
  5. Žáci, kteří mají ve ŠD sourozence.
  6. Žáci, kteří mají ve škole sourozence.
  7. V případě rovnosti má přednost žák, který bude ŠD navštěvovat ráno i odpoledne od pondělí do pátku.

3. Závěrečná ustanovení

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do ŠD na školní rok 2021/2022. Přednostně budou posuzovány žádosti podané do 23. 6. 2021 a budou-li mít vyplněny všechny náležitosti. Ostatní žádosti budou posuzovány pouze, pokud nebude naplněna kapacita ŠD.

Mgr. Ludmila Jílková
ředitelka školy

Top
Skip to content