Základní škola

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – zástupce zákonných zástupců

Letos v červnu končí volební období stávající školské rady, která pracovala 3 roky ve složení:
Zástupkyně zvolená rodiči: Mgr. Radka Bolanová
Zástupce zvolený zřizovatelem: Ing. Petr Váchal
Zástupce zvolený pedagogickými pracovníky: Mgr. Václav Vlasák

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

Na základě Š 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a volebního řádu vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která bude mít 3 členy na volební období 2024 – 2027

Školská rada

Je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru u hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům správy

    Volby proběhnou ve dnech 25. 6. – 26. 6. 2024

    Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční 26. 6. 2024 od 8.00 do 16.00 hodin elektronicky prostřednictvím komunikačního systému Škola On-line. 

    Hlasovat můžete také osobně ve škole. Termín konání středa 25. 6. 2024 od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři sekretariátu školy (Renata Zahálková), číslo dveří K13 B.

    Ve stanoveném termínu pro podání návrhů na kandidáty do školské rady byly podány dva návrhy na kandidáty:

    1. Mgr. Radka Bolanová (matka žákyně 5. ročníku)
    2. Mgr. Jindřich Plzák, Ph.D. (otec žáka 2. ročníku)

    Příprava voleb:

    Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy, písemná informace k elektronickému hlasování včetně instrukcí bude předána zákonným zástupcům žáků prostřednictvím školního komunikačního systému Škola On-line v pondělí 24. 6. 2024.

    Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

    a) Mgr. Tomáš Karel
    b) Renata Zahálková
    c) Petra Bláhová

    Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

    Ve Vejprnicích 20. 6. 2024
    Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

    Top
    Skip to content