ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU …
(celý školní řád je uveden na zde)
Školní řád vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Žáci mají právo:

 • na vzdělání podle školního vzdělávacího programu
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělání
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
 • požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu

 

Žáci mají povinnost:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 • své mínění a názory vyjadřovat slušným způsobem
 • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, pokud škodu způsobí, jsou povinni ji nahradit

 

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • volit a být voleni do školské rady
 • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilost, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem

 

Provoz a vnitřní režim školy

 • Žáci chodí do školy podle rozvrhu hodin, ráno nejdříve 20 minut před zahájením vyučování. Škola se otevírá v 6.00 hodin pro školní družinu, dojíždějící žáci mohou být ráno před vyučováním ve školní družině, příchod do školní družiny se musí uskutečnit do 7.25 hodin.
 • Pro příchod a odchod používají žáci hlavní vchod do školy a vchod do školní družiny.
 • Žáci se v přidělené šatně přezouvají do domácí obuvi a případně odloží venkovní oblečení (v šatnách nenechávají cenné předměty a peníze).
 • Šatny se zamykají, klíč od šatny má třídní učitel a služba, vstup do jiné šatny je zakázán.
 • Ve třídách žáci vykonávají služby dle pokynů a určení třídního učitele nebo vyučujícího, na začátku vyučovací hodiny jsou žáci na svých místech, nepřijde-li vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí to žáci v ředitelně popř. ve sborovně.
 • Mobilní telefony žáci používají tak, aby nerušili výuku a nenarušovali provoz školy.
 • V době volných hodin se mohou žáci zdržovat v prostorách školy podle pokynů dozírajícího učitele, pokud opustí areál školy, škola za něj neodpovídá.
 • Na oběd chodí žáci s dozírajícím učitelem, v jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny, pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců školní jídelny.

 

Uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

 • Zákonní zástupci svěřují děti škole, která za ně po dobu vyučování odpovídá, před skončením vyučování mohou žáci odcházet ze školy pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo se souhlasem vyučujícího popř. třídního učitele na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
 • Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy.
 • Předem známou nepřítomnost omluví zákonný zástupce písemně předem, při neočekávané nepřítomnosti informuje nejpozději do 24 hodin třídního učitele o důvodu nepřítomnosti (možno i telefonicky) a po návratu do školy doloží žák nepřítomnost písemně v žákovské knížce do 2 kalendářních dnů dle pravidel pro hodnocení.
 • Uvolnění z některých předmětů je možné na základě odůvodněné žádosti zákonného zástupce podložené např. lékařskou zprávou.

 

Pravidla hodnocení

 • Hodnocení provádí škola klasifikačními stupni dle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených tímto školním řádem v souladu s vyhláškou č.48/2005.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání i chování provádí vyučující průběžně, s hodnocením pravidelně seznamují zákonné zástupce žáků prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách nebo při osobních konzultacích.
 • Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.
 • O slovním hodnocení u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy na základě žádosti doručené do 30. 11. každého školního roku (vyhl. č. 73/2005).

 

Bezpečnost a ochrana zdraví a majetku

 • Ve škole a na akcích pořádaných školou se žáci chovají tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví ostatních, nenosí do školy předměty, které by mohly bezpečnost ohrozit.
 • Ve škole platí zákaz užívání, nošení, držení a distribuce návykových a toxických látek, porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek.
 • Škola nepřipouští žádné projevy rasismu a netolerance k ostatním žákům, tyto budou považovány za kázeňské přestupky.
 • Každé poranění či úraz jsou žáci povinni oznámit vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli, škola zajistí poskytnutí první pomoci, případně lékařské ošetření a o každém úrazu informuje rodiče.
 • Žáci se chovají ve škole slušně a ohleduplně, dodržují pořádek a čistotu, neničí zařízení školy, zachází šetrně s učebnicemi a školními potřebami, pokud žák poškodí zapůjčenou učebnici, uhradí škodu přiměřenou poničení učebnice.
 • Žáci neprodleně oznámí zaměstnancům školy závady a poškození zařízení, které by mohly ohrozit zdraví nebo být příčinou jiné škody.
 • Dojde-li k poškození věci úmyslně nebo v souvislosti s chováním, které odporuje školnímu řádu, bude toto projednáno se zákonným zástupcem žáka a jeho prostřednictvím a na jeho náklady bude věc uvedena do původního stavu či uhrazena náhrada škody.
 • Žák chrání své osobní věci (doporučuje se označení jmenovkou), ztráty či poškození oznámí žák okamžitě vyučujícímu, třídnímu nebo dozírajícímu učiteli; za věci, které si žáci přinesou do školy bez vědomí učitele a nemají souvislost s vyučováním, škola neodpovídá.
Top
Skip to content