Přijímací řízení (SŠ, SOŠ, SOU)

Informace o zkouškách
Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018

Do kdy podat přihlášku
– do 1. března 2018 na první kolo přijímacího řízení

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
– do 30. listopadu 2017

Kam podat přihlášku – přímo na příslušnou střední školu

Počet přihlášek na střední školy – 2

Termín 1. kola přijímacích zkoušek
– 12. dubna 2018 pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia
– 13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Termín 2. kola přijímacích zkoušek
– 16. dubna 2018 pro čtyřleté obory, včetně nástavbového studia
– 17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři
– od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018

 

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

 • Test z českého jazyka a matematiky.
 • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
 • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.
 • U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
 • Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.
 • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

 

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení
– do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem
– do oborů zkráceného studia
– do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění
– do oborů vzdělávání na konzervatoři.

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách.
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole.
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?

 

Jak si přihlášku opatřit?

 • V první polovině února žáci vyplní „nanečisto“ přihlášky, včetně podpisu rodičů a odevzdají výchovné poradkyni (D. Kozová).
 • škola přihlášky vytiskne a potvrdí. Žák dostane i Zápisový lístek.
 • žák doručí svoje přihlášky na dané školy

 

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2018.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2017.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání.

 

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 

Do kdy lze podat odvolání?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

 

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.