DOTAZNÍK PRO RODIČE – „DOMÁCÍ UČENÍ“

Vážení rodiče,
chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za spolupráci a vyplnění dotazníku „DOMÁCÍ UČENÍ. Vyplnění 82% dotazníků svědčí o Vašem zájmu s námi spolupracovat a podílet se na kvalitním vzdělání „našich“ dětí.

Velmi mě těší převažující množství spokojenosti a chvály směrem k práci pedagogů. Jste spokojeni s jejich přístupem k dětem a profesionalitou, se kterou svoji práci vykonávají. Za váš projev důvěry děkujeme. 

Děkuji Vám také za připomínky, nápady, náměty ke spolupráci, které přispějí k inspiraci a k motivaci naší další vzdělávací práce. Vždy a všude je co zlepšovat a toho lze dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací učitele, rodiče a žáka. 

Závěrem bych chtěla vyjádřit ještě jednou poděkování všem, kteří se do naší ankety zapojili. Jejím prostřednictvím jsme se seznámili s vašimi názory, nápady a připomínkami. Těší mě slova uznání, ale vnímám i věci negativní. Uvědomuji si však, že plně uspokojit představy všech rodičů je velice těžké, někdy téměř nemožné. Přesto se budeme i nadále snažit prohlubovat již dobře nastavené vztahy všech zúčastněných na chodu distanční výuky. Mohu Vás ubezpečit, že budeme i nadále vyvíjet aktivity směřující ke sjednocenému systému, který bude nejvhodnější pro kvalitní vzdělávání našich dětí. 

Mgr. Ludmila Jílková

Vedení školy nyní pracuje na možnostech inovace – jak pokračovat ve školní výuce i přes zavřené školy. Hledáme dostupná, jednoduchá a rychle aplikovatelná řešení.

S dalšími postupy týkající se „učení na dálku“ budete informováni během příštího týdne. Proto, prosím, sledujte naše webové stránky školy, kde budou zveřejněny aktuální informace. 

Děkujeme za spolupráci a Vaše názory.

Domácí učení pokračuje

Vážení rodiče, milí žáci!
Přešli jsme ze dne na den na domácí výuku. Začátky nebyly snadné a hledali jsme co nejefektivnější a jednoduchý způsob zadávání práce, hodnocení úkolů i přímé spojení s našimi žáky.

Děkujeme Vám za vaši pracovitost a nasazení při úkolech v rámci výuky na dálku. Věříme, že se vše pomalu zabíhá a vy jste si vytvořili domácí pracovní režim, který je důležitý k úspěšnému a pohodovému zvládnutí dané situace. Jsme si vědomi, že po návratu do školy s našimi žáky učivo znovu probereme, dovysvětlíme a procvičíme.

Je to pro nás všechny nestandardní situace, a proto bychom na základě nových zkušeností a zpráv od vás, některé věci rádi upřesnili.

Zpětná vazba z dotazníku
Po třech týdnech „nouzového režimu“ se vedení školy sešlo, aby zhodnotilo výuku v jednotlivých předmětech. Formou dotazníku jsme předtím zjišťovali od Vás rodičů, jak děti výuku zvládají, s čím mají problémy a co by jim pomohlo. Děkujeme za odpovědi, zvláště pak za spontánní zpětnou vazbu v závěru formuláře.

Zadávání úkolů
Učitelé budou posílat zadání úkolů na mailovou adresu rodičů přes ŠKOLU ONLINE (nemusíte hledat ve zprávách v aplikaci, do které se musíte přihlásit – přijde to na mail).

Zaměření výuky, její hodnocení
V 1. – 8. ročníku se způsob domácí výuky příliš nezmění. Důraz bude kladen na procvičování a opakování učiva. Vyučující budou průběžně zadávat k jednotlivým předmětům podklady pro domácí práci. Úlohy budou zadávány s ohledem na míru samostatnosti žáků v příslušných ročnících. Po návratu proběhne kontrola vypracovaných cvičení a napsaných zápisů. Ve výchovných předmětech (VV, HV, TV, PČ) již nebudou na základě doporučení MŠMT nové práce zadávány, pokud ano – budou dobrovolné.

Z dotazníkového průzkumu vyšlo najevo, že někomu vyhovuje online procvičování, jiný si tiskne pracovní listy, další trochu tvoří. Dětem ale chybí sociální kontakty se spolužáky a učiteli. Tyto kontakty chybí nejen dětem, ale i pedagogům. Malou náplastí na toto jsou zasílané obrázky od dětí, fotografie a video pozdravy. Z tohoto důvodu nyní nastavujeme možnost propojení pedagogů prostřednictvím videosetkání i se žáky. Mezi některými učiteli již  k takovému prvnímu setkání došlo a zpětná vazba od pedagogů byla velmi pozitivní. Někteří vyučující proto vyzkouší v příštím týdnu i online setkání se svými žáky. Účast na tomto videosetkání není povinná a bude vždy dopředu domluvena na přesný den a čas. Věříme, že pokud to bude jen trochu možné, umožníte svým dětem online sledovat své spolužáky a učitele, i když máte doma omezený počet PC stanic s wifi připojením. Děkujeme. Domácí práci nyní nebudeme hodnotit známkou, budeme vám poskytovat zpětnou vazbu jinou formou (slovní komentář, popis správného postupu, rozbor chyb, zveřejnění správných výsledků úkolů učitelem, pochvaly apod.). Žáci budou využívat sebehodnocení. Budeme však důsledně dbát na včasnost splněných úkolů stejně jako ve škole. Prosíme rodiče, aby 1x týdně poslali vyučujícím krátkou zprávu, že zadané úkoly děti splnily.

Co deváťáci?
Těžiště domácí výuky přesuneme na předměty český jazyk, matematika – důraz bude kladen na procvičování a opakování učiva (příprava na přijímací zkoušky). V ostatních naukových předmětech (cizí jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie…., ) budou zadávány úkoly formou projektu s delším časem na vypracování. Podmínkou je však odevzdání práce (projektu) podle pokynů vyučujících. Vy, kteří se hlásíte na maturitní obory středních škol, pracujte na přípravě na přijímací zkoušky. Využijte i online lekcí dle doporučení vyučujících. Nyní máte dostatek času i energie. Pokud potřebujete konzultovat, obraťte se na své učitelky. Nepodceňujte pravidelnost, ať se nedostanete do časové tísně! Nikdo zatím neví, jak to bude s návratem do škol a tedy s termínem „přijímaček“.

Konzultace s jednotlivými učiteli
Rodičům a dětem je také nabídnuta on-line konzultace s učiteli. Některým žákům dosud dělá problém si učení rozvrhnout nebo si s nastalou situací nevědí rady. K dispozici je tedy učitel, který může žákům a jejich rodičům poradit, jakým způsobem si naplánovat práci na jednotlivých úkolech, jak vyřešit a zvládnout zadaný úkol. Pokud bude potřeba, můžete se obrátit na jednotlivé kantory. Nejpozději 7. 4. zveřejníme na webových stránkách přehled konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost, pomoc, ochotu, cennou zpětnou vazbu a spolupráci. Jedině spolu vše zvládneme a děti nezmeškají podstatnou část výuky. Držme si všichni palce, pomáhejme si vzájemně, komunikujme spolu!

Přeji nám všem hodně sil, trpělivosti, tolerance a hlavně zdraví.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content