Základní škola

Informace pro rodiče a žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
jak jsme již informovali na našich webových stránkách, mají žáci 2. stupně možnost od 8. 6. se osobně účastnit třídnických hodin a konzultací.

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách bych Vás ráda seznámila s upřesněním některých termínů a podmínek, které 25. května 2020 projednala vláda a 29. 5. 2020 nám MŠMT zaslalo tyto stanovené pokyny a opatření: Ochrana zdraví – ke stažení ZDE.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Podstatné však je, že vždy bude záležet na konkrétních podmínkách každé školy, do jaké míry a v jaké podobě či rozsahu tuto možnost využije. Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

Individuální nebo skupinové konzultace (opět do počtu 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

  • Třídnické hodiny.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Organizace konzultací je v kompetenci ředitele školy. Účast na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná a nepravidelná (tedy ne každodenní).

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

Podle mého názoru je návrat žáků dle nastavených pravidel a v tomto termínu neúčelný. Ani v naší velké škole není možné zajistit bezkontaktnost jednotlivých skupin, pokud by se přidal i druhý stupeň. 25. 5. nastoupili žáci 1. stupně a děti z MŠ a čtyřikrát týdně je doplňuje již od 11. 5. 24 deváťáků. Vstup do budovy, střídání na obědě i odchod z budovy je poměrně náročný, ale zvládli jsme to. Zvládli jsme to díky práci našich pedagogů a také nepedagogických pracovníků. Není ale možné přidat ktomu přibližně stejný počet žáků druhého stupně. Docházka by byla dobrovolná, což by pro učitele znamenalo, že musí udržet výuku prezenční ve škole a zároveň vést pak výuku distanční pro žáky v domácím prostředí. Na stupni druhém je situace odlišná od prvního (větší množství předmětů, střídání učitelů…). Doporučené pokyny a představy o realizaci výuky nejsou, dle mého názoru, reálné a nevycházejí z praxe škol, i když se v médiích prezentuje opak.

Upřednostňuji to, že výuka běží v zaběhnutém režimu, probíhají i on-line hodiny. Myslím, že pro děti samotné bude lepší a efektivnější pokračovat tímto způsobem. Škola samozřejmě nebude zavřená pro žáky k individuálním konzultacím. Věřím, že u vás najdeme pochopení.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy


Nabídka naší školy pro žáky 2. stupně:

Konzultace a třídnické hodiny pro žáky naší školy

Vážení rodiče,
po krátké dnešní poradě vedení školy přicházíme s informací, že škola není schopna zajistit z důvodu kapacity prostoru a pedagogických zaměstnanců, plnohodnotnou prezenční výuku stejně, jako pro žáky 1. stupně.

Nebude se jednat o standardní výuku, ale o konzultace pro zájemce z řad žáků 6., 7. a 8. tříd k probíranému učivu v jednotlivých předmětech. Hlavní zůstává stále distanční výuka.

Nabízíme těm, kteří měli nebo mají s distanční výukou problémy, nově možnost osobních konzultací se svými učiteli. Jako konzultační den mají tito učitelé určenou středu od 8:00 do 12:00. I tak budou nadále pokračovat online hodiny těchto předmětů!

Bude-li mít žák zájem dostavit se na konzultaci, v dostatečném časovém předstihu se prostřednictvím emailu spojí sučitelem, kterého chce navštívit, seznámí ho s problémem, který chce řešit, a navrhne čas. Učitel musí schůzku potvrdit, teprve pak může žák do školy přijít, aby se na konzultaci nepotkalo více žáků. S sebou musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení i na konci článku). Toto prohlášení podepsané zákonným zástupcem stačí přinést pouze jedenkrát na první konzultaci.

Ani po 8. červnu není možné, aby se na půdě školy setkaly celé třídní kolektivy. Dělení třídy na první a druhé, chlapce a dívky, červené nebo modré považujeme z hlediska sociálního klimatu třídy za naprosto škodlivé. Proto organizaci setkání necháváme zcela na třídních učitelích, kteří mohou využít možnost setkat se s celým třídním kolektivem mimo školu bez jakýchkoliv omezení. Program setkání: třídnická hodina (setkání s vyučujícími, zhodnocení školního roku, hodnocení a klasifikace).

Třídní učitel bude kontaktovat své žáky za účelem vyzvednutí osobních věcí ze tříd a školních šaten, pro odevzdání zapůjčených učebnic, klíčů od šaten a řešení dalších třídnických záležitostí.
O formě a způsobu předání vysvědčení za II. pololetí budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice


Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy)

Top
Skip to content