Základní škola

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY pro období 2020 – 2023

Vážení rodiče, jelikož končí funkční období členů Školské rady, proběhne volba nových členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Kdy: 5. 11. 2020
Čas: 15:00 -18:00 hodin
Místo: ZŠ a MŠ Vejprnice (odb. učebna cvičné kuchyňky-přízemí)
Přípravný výbor: Mgr. Tomáš Karel, Bc. Tereza Karešová, Renata Zahálková, Martina Staňková, Petra Guldánová

Prosíme rodiče,  kteří mají zájem kandidovat do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo chtějí navrhnout kandidáta, aby vyplnili formulář Nominace kandidáta pro volby do školské rady. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na dresu školy do 16. 10. 2020. Formulář je ke stažení ZDE a dostupný i na sekretariátě školy.

Složení školské rady: 

1 člen ŠR jmenován Radou obce Vejprnice
1 člen ŠR zvolen zákonnými zástupci
1 člen ŠR zvolen pedagogickými pracovníky školy

Příprava volby členů ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků

ŘEDITELKA ŠKOLY:

 • zajistí uskutečnění voleb
 • zřídí nejméně 3členný přípravný výbor vybraný ze zákonných zástupců, pracovníků školy, kteří jsou oprávněni podle § 167 zákona 561/2004 Sb. školského zákona volit členy ŠR

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR:

 • zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů ŠR
 • svolává k volbám všechny oprávněné osoby formou oznámení, které zveřejňuje ve škole průkazným způsobem, nejpozději 30 dnů před konáním voleb
 • vyvěsí na úřední desce a na webových stránkách školy 14 dnů před termínem konáním voleb kandidáty
 • eviduje účast v hlasování
 • zaznamenává výsledky hlasování
 • vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do ŠR

PRŮBĚH VOLBY:

 • jednokolový systém
 • tajná volba
 • platné volby jsou ty, kterých se účastní min. 1/5 všech oprávněných osob, jinak se volby opakují
 • pokud není zvolen stanovený počet členů ŠR ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ŠR ředitelka školy

VÝSLEDKY VOLEB

 • na základě výsledků voleb stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách
 • členem ŠR se stává kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů
 • při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem
 • souhrnný zápis o volbách všech členů do ŠR předává přípravný výbor ředitelce školy a ta následně zřizovateli
 • po ukončení voleb seznámí ředitelka školy všechny členy ŠR s jejich jmenováním či zvolením

Příprava volby členů ŠR za pedagogické pracovníky

 • pedagogičtí pracovníci školy navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě do 16. 10. 2020.
 • volba probíhá tajným hlasováním 5. 11. 2020 ve 14:00 hodin
 • za platné se považují volby, kterých se účastní min. 1 polovina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují
 • na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve volbách
 • kandidátem se stává ten, který získali nejvyšší počet hlasů
 • při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content