Základní škola

Organizace distanční výuky

ZŠ a MŠ Vejprnice funguje podle tohoto plánu pro distanční výuku:

Distanční výuka je součástí povinné školní docházky a u každého žáka je vedena jeho případná absence. Zákonní zástupci musí tuto absenci omlouvat u třídního učitele dle pravidel Školního řádu, např. v případě nemoci, návštěvy lékaře atp. Žádáme tímto rodiče o zodpovědný přístup k distanční výuce.

Distanční výuku vedou učitelé na 1. i 2. stupni od 14. 10. 2020 dle mimořádného upraveného rozvrhu – viz Škola OnLine. Třídní učitelé informují rodiče o organizaci a průběhu distanční výuky své třídy.

Distanční výuka probíhá skrze rozhraní MS Teams. V tomto rozhraní byli proškoleni všichni učitelé v průběhu měsíce září a října a mají neustálou osobní či vzdálenou podporu našeho IT oddělení. Všichni naši žáci mají k dispozici účty v MS Teams (a celý Office 365) zdarma. Pod dohledem našeho koordinátora ICT a učitelů si žáci 5. tříd a 2. stupně své účty zprovoznili v uplynulém měsíci a také byli v hodinách proškoleni. Žákům 3. – 4. tříd pomohli a stále pomáhají jejich třídní učitelé a rodiče. Pro 1. a 2. třídy zajišťují alternativní a vhodný způsob výuky jejich třídní učitelky. Ve spolupráci s rodiči se snažíme připojit do MS Teams i naše prvňáčky a druháky.

Technická podpora žáků

Pokud máte doma technické problémy s on-line výukou, obraťte se na třídní učitelku / třídního učitele svého dítěte a dohodněte se s ním na řešení/zápůjčce či způsobu, jak budete dítěti vyzvedávat a následně odevzdávat tištěné materiály k výuce.

Jsme velmi rádi, že naše škola může pomoci v nelehké situaci distanční výuky. Nabízíme našim žákům k dispozici omezené množství tabletů pro Vás zdarma po dobu vládou nařízené distanční výuky. Jen vás chceme požádat, pokud můžete zajistit technické vybavení sami, dejte možnost zápůjčky těm rodinám, které tuto možnost nemají. Domluva zápůjčky probíhá s třídními učiteli a předávání technického vybavení probíhá v kanceláři ZŠ na základě předchozí domluvy s paní Zahálkovou a podepsáním smlouvy o výpůjčce.

Formy hodnocení

Při distančním vzdělávání žák dostane vždy zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání

a plnění zadaných úkolů. Klíčová bude pravidelná a průběžná komunikace mezi žákem a jeho učitelem.

Bude uplatňováno především:

 • formativní hodnocení – zpětná vazba s případnými doporučeními
 • sumativní hodnocení výsledků žáka (obvykle po uzavření určitých celků učiva)
 • sebehodnocení žáka

Zákonní zástupci budou při distančním vzdělávání o výsledcích hodnocení žáka informováni průběžně a pravidelně prostřednictvím informačního systému školy Elektronická ŽK (Škola OnLine). Ve výjimečných případech též písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

Jak u nás dál bude pokračovat distanční výuka v listopadu?

JEDNOTNÁ PLATFORMA PRO VÝUKU

Máme i nadále jednotnou a funkční platformu Microsoft Teams, kde probíhají jednotlivé hodiny, pedagogové zadávají prezentace, úkoly, pracovní listy, testíky, projekty. Všichni žáci se přihlašují do hodin bez problémů.

Rozsah učiva
Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, zaměřili jsme se především na stěžejní výstupy v předmětech Český jazyk, Matematika a Cizí jazyk. U naukových předmětů v rozsahu povinných výstupů dle RVP – 1 hodina týdně, výchovy se zatím nezařazují (může být pouze občasná inspirace k trávení volného času).

Priority ve vzdělávání budou též operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách apod.

POČTY HODIN od 4. 11. 2020
Rozvrh máme sestavený a hodinovou dotací odstupňovaný podle ročníků a věku žáků. Největší hodinové dotace jsme přiřadili ČJ, M a AJ. Naukové předměty mají pak dotaci 1 hodinu/týden. Součástí rozvrhu jsou i důležité třídnické hodiny (TH).

V rozvrhu hodin ve Škole OnLine (platné od 4. 11.) jsou nově u jednotlivých předmětů popisky: 

 • video – to je hodina synchronní (videokonference) – Tzn. vidí se a mluví spolu.
 • úkoly – to je hodina asynchronní (učitel zadává úkol nebo jinou práci) – Tzn. žák se s učitelem nevidí, pracuje sám.

On-line výuka bude probíhat v následujících formách:

 • Asynchronní on-line výuka – žáci nejsou ve stálém spojení s učitelem, na zadání pracují individuálně, tempo a čas si volí sami, mezi žákem a učitelem přesto probíhá pravidelná a průběžná zpětná vazba. Tzn.žák se s učitelem nevidí, pracuje sám.
 • Synchronní on-line výuka – učitel pracuje v určené době se skupinou žáků přímo v reálném čase prostřednictvím komunikační platformy – např. videokonferenční hovor. Tzn. vidí se a mluví spolu.

Asynchronní on-line výuka (práce na zadaných úkolech)

 • Časové rozvržení asynchronní výuky (úkoly a práce v MS Teams) bude odpovídat velmi zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno s ohledem na situaci vždy pro konkrétní třídu, ročník apod.
 • Učitel zadává žákům samostatnou práci s termínem odevzdání a je na dětech, kdy a jak dané téma zpracují. Vyhodnocení a výklad k úkolům bude probíhat přes MS Teams.
  Synchronní on-line výuka (spojení s učitelem v reálném čase)
 • Synchronní on-line výuka bude i nadále probíhat prostřednictvím MS Teams a to formou videokonferenčních konzultací, výkladu či setkání se žáky.

Synchronní on-line výuka (videokonference přes MS Teams) má smyl pro úvod do nové látky, pro vyjasnění otázek, pro zadávání projektů, pro upřesnění, co žákům jde, co nejde, na čem je potřeba dále pracovat a podobně. Výhodou je přímý kontakt. Z didaktického pohledu však není vhodné synchronní on-line výuku využívat ve 100 %, protože je též potřeba, aby žáci látku procvičovali, zpracovávali samostatně téma, pracovali na zadaném úkolu, řešili předložený problém apod. Tedy podobně jako je tomu i při prezenční výuce. Navíc hrají svou roli i nároky na pozornost, únava a další faktory.

Právě proto je vhodné při distančním vzdělávání využívat pravidelně i on-line výuku asynchronní, která probíhá tak, že žák vypracovává zadané úkoly, posílá odpovědi prostřednictvím platformy MS Teams. Žák dostává od učitele zpětnou vazbu na svůj konkrétní postup. Tento způsob umožňuje individuální práci s konkrétními žáky, dává dětem potřebný prostor a čas pro jejich práci. Klade však i nároky na přístup daného dítěte, popř. na spolupráci rodiny.

V jakém poměru bude u nás dále probíhat synchronní a asynchronní on-line výuka?

Poměr synchronní a asynchronní výuky se v jednotlivých ročnících liší podle toho, jak jsou žáci schopni těžit z konkrétní on-line výuky a do jaké míry potřebují pomoc ze strany rodičů. Obecně lze ale říci, že jsme na naší škole nastavili poměr výuky promyšleně, po dlouhých interních diskuzích, konzultacích a též podle doporučení vydaných ministerstvem školství.

Zvláště na prvním stupni (1. a 2. třída) se nám též velmi osvědčilo dělit třídu při synchronní on-line výuce (MS Teams) na hlavní předměty do menších skupinek, které umožňují daleko individuálnější přístup. Učitel pak dokáže čas s dětmi využít zcela naplno a maximálně efektivně.

Moderní výuka a vzdělávání jsou z velké části především o tom, aby dítě samo o sobě pracovalo. A toho se pouhou synchronní on-line výukou vždy nedocílí. Učitelé by pouze přes videokonference učit bezpochyby zvládli. O to strach nemáme. Dokonce by to bylo v jistých ohledech pro učitele i jednodušší. Ale je potřeba si uvědomit, že klíčové je, kolik práce udělají samotní žáci, nikoliv, kolik času je na obrazovce vidět učitel.

Ze zkušeností z jara jsme zjistili, že žáci, kteří chtějí, naučí se i při distanční výuce téměř stejné množství jako při té prezenční. Je to hodně o vlastnostech každého dítěte a o tom, jaké má zažité dosavadní pracovní návyky. Samozřejmě, že kdo měl do teď určité sklony “flákat se”, současná situace toto může ještě více prohloubit.

Děkujeme Vám všem za dosavadní spolupráci, držme si vzájemně palce, abychom vše zvládli co nejlépe.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content