Základní škola

ZMĚNY VE VÝUCE A PROVOZU NA NAŠÍ ŠKOLE OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

věnujte, prosím, pozornost změnám v provozu naší školy od 4. ledna 2021.

Komunikační systémy školy

 • Jednotný školní informační systém je Škola OnLine – slouží ke komunikaci a předávání informací a sdělení mezi školou a rodiči
 • Informace a zprávy od učitelů i vedení (webové stránky, Škola OnLine)
 • Absence, informace o prospěchu, chování, akcích – elektronická ŽK
 • Jednotný školní systém pro řízení výuky je MS Teams – školní platforma pro distanční výuku, slouží pro on-line práci učitele se svou třídou v rámci všech předmětů, žáci zde najdou přesné zadání úkolu, datum odevzdání, odkazy na případná videa, materiály, pozvánku na videokonferenční hovor přes MS Teamsapod.

Výuka:

Od pondělí 4. 1. 2021 dle nařízení MŠMT je zahájena plně distanční výuka od 3. do 9. ročníku.

 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu ve Škole OnLine
 • Distanční výuka poběží v zásadě v režimu, na který jsme již zvyklí z podzimu
 • Žáci jsou povinni vzdělávat se distanční formou výuky a distanční výuky se účastnit
 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody neúčasti žáka na distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku neúčasti žáka

On-line výuka bude probíhat v následujících formách:

 • Asynchronní on-line výuka – žáci nejsou ve stálém spojení s učitelem, na zadání pracují individuálně, tempo a čas si volí sami, mezi žákem a učitelem přesto probíhá pravidelná a průběžná zpětná vazba. Tzn. žák se s učitel nevidí, pracuje sám.
 • Synchronní on-line výuka – učitel pracuje v určené době se skupinou žáků přímo v reálném čase prostřednictvím komunikační platformy – videokonferenční hovor. Tzn. vidí se a mluví spolu.
 • Synchronní on-line výuka bude probíhat prostřednictví MS Teams, a to formou videokonferenčních konzultací, výkladu či setkání s žáky
 • Žáci obdrží od vyučujících na videokonference pozvánku přes Kalendář
 • 1x týdně “třídnická hodina” – společné setkání se svou třídou, organizace výuky, podpora, motivace, zpětná vazba k výuce

Asynchronní on-line výuka (práce na zadaných úkolech v MS Teams)

 • Časové rozvržení asynchronní výuky (úkoly a práce) bude odpovídat velmi zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno s ohledem na situaci vždy pro konkrétní třídu, ročník, předmět apod.
 • Učitel zadává žákům samostatnou práci s termínem odevzdání a je na žácích, kdy a jak dané téma zpracují. Vyhodnocení a výklad k úkolům bude probíhat přes MS Teams

Off-line výuka

 • Ve výjimečných případech bude probíhat též off-line výuka (nejčastěji u žáků, kteří nebudou mít z nejrůznějších důvodů přístup na internet) 
 • Předávání písemných materiálů, osobní vyzvedávání materiálů ve škole, telefonický kontakt apod. Konkrétní forma bude domluvena individuálně s učitelem
 • Škola je schopna pomoci se zajištěním techniky, a to vždy po dohodě – týká se pouze několika případů, kdy žák nemá opravdu žádné možnosti techniky

Od pondělí 4. 1. 2021 dle nařízení MŠMT pokračuje prezenční výuka pro 1. a 2. třídy. 

Bližší pokyny k prezenční výuce

 • Prezenční výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat podle rozvrhu, který měly děti v listopadu, aktuální rozvrh je ve Škole OnLine, další informace podají třídní učitelky.
 • Počet žáků ve třídách zůstane beze změn.
 • Začátek výuky je pro všechny třídy od 8:00, konec v 11:40 hodin (viz Rozvrh hodin Škola OnLine).
 • Místo HV jsou zařazené třídnické hodiny.
 • Hodiny TV se nebudou konat (náhradní program bude probíhat dle možností i venku, dejte prosím dětem teplé oblečení).
 • Pedagogové i žáci 1. a 2. tříd budou nosit v budově školy i ve třídě roušku. Do školy smí pouze zdraví žáci. ROUŠKY JSOU POVINNÉ PO CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE, VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY PRO VŠECHNY. (Každý žák bude mít 2-3 vlastní roušky a igelitový sáček na použitou roušku).
 • Žáci budou v třídních kolektivech i ve školní družině, aby nedocházelo k míchání dětí mimo třídní kolektiv.

Školní družina

 • ŠD bude v provozu v normálním režimu: Ráno 6:00 -7:35, Odpoledne 11:40 -16:30. 
 • Kdo bude navštěvovat ranní družinu, zazvoní a vstupuje do budovy určeným vchodem pro ŠD. 

Školní jídelna

 • Bude v provozu od 4. 1. 2021.
 • Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci a zaměstnanci mají nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci 1. a 2. třídy, kteří odebírají stravu, mají obědy od pondělí 4. ledna automaticky přihlášené.
 • Žáci na distanční výuce si mohou od úterý 5. 1. 2021 dotované obědy vyzvedávat ve výdejních zadních dveří školní jídelny v čase od 10 do 12 hodin. Nutnost přihlásit stravu u vedoucí školní jídelny.

V případě dalších dotazů se obraťte na Vašeho třídního učitele.

Děkujeme za váš zodpovědný přístup a skvělou dosavadní spolupráci.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content