Základní škola

POKYNY K VÝUCE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ OD 11. 5. 2020

Od 11. 5. zahajujeme konzultace z ČJ a M pro žáky 9. tříd. Konzultace jsou zřízeny pro žáky, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky a budou zaměřeny na vybrané okruhy učiva s cílem připravit žáky na přijímací zkoušky na SŠ. Docházka je zcela dobrovolná. Nutnou podmínkou pro vstup žáka do školy je dle pokynů MŠMT vyplnění a podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – toto prohlášení najdete pod tímto článkem nebo na webových stránkách školy – Dokumenty ke stažení. Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášeníVyplněné čestné prohlášení vhoďte, prosím, do schránky u hlavního vchodu školy do čtvrtka 7. 5. 2020. Nemáte-li možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole v týdnu od 4. května v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

Potvrzení účasti na konzultacích od 11. 5.2020 potvrdí rodiče škole prostřednictvím dotazníku (viz níže) nejpozději do 5. 5. 2020!!!

Vážení rodiče,
plně si uvědomujeme, že v současné době máte obavy dát své dítě do školy. Z toho důvodu potřebujeme zjistit Váš zájem o výuku 9.ročníku. Chceme zodpovědně zajistit potřebné podmínky a zároveň chceme dát Vašim dětem naši podporu v přípravě k přijímacímu řízení na střední školy.

DOTAZNÍK – stahujte ZDE – Prosím zašlete na mailovou adresu školy skola@zsvejprnice.cz do úterý 5. 5. 2020.

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu. 

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Upřesněné pokyny ke konzultacím z ČJ a M pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020

Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete ZDE, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

Docházka

 • Je zcela dobrovolná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
 • Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo z předmětů ČJ a M – cílem je příprava na přijímací zkoušku. 
 • Pro přihlášeného žáka je docházka na výuku závazná – z důvodu jeho bezpečnosti. Přihlášené žáky rodiče omlouvají prostřednictvím emailu skola@zsvejprnice.cz
 • V případě nepřítomnosti žáka na výuce, který nebude řádně omluven, bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován.
 • Rodič může své dítě následně z výuky písemně odhlásit. Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku…), až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.

Rozvrh bude následující

TŘÍDA IX. A  (1. skupina)
Pondělí od 9.00 do 11.40 – blok výuky českého jazyka s přestávkou
Úterý od 9.00 do 11.40 –  blok výuky matematiky s přestávkou
Středa od 9.00 do 11.40 – blok výuky českého jazyka s přestávkou
Čtvrtek od 9.00 do 11.40 –  blok výuky matematiky s přestávkou

V pátek bude probíhat domácí příprava (distanční) – žáci nebudou docházet do školy, budou plnit zadané úkoly k procvičování na přijímačky z českého jazyka a matematiky doma.

TŘÍDA  IX. B (2. skupina)
Pondělí od 9.00 do 11.40 –  blok výuky matematiky s přestávkou
Úterý od 9.00 do 11.40 – blok výuky českého jazyka s přestávkou
Středa od 9.00 do 11.40 –  blok výuky matematiky s přestávkou
Čtvrtek od 9.00 do 11.00 –  blok výuky českého jazyka s přestávkou

V pátek bude probíhat domácí příprava (distanční) – žáci nebudou docházet do školy, budou plnit zadané úkoly k procvičování na přijímačky z českého jazyka a matematiky doma.


Pravidla provozu ve škole a ve třídách

 • Docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí bez známek respiračního onemocnění – důrazně žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a zaměstnance školy. Pokud žák projeví známky nemoci, bude izolován od ostatních žáků a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do šaten žáci vstupovat nebudou, přezouvat se budou na chodbě před svojí třídou. Škola organizuje provoz tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Ve třídě bude maximálně 15 žáků, vzniknou tzv. školní skupiny, které budou neměnné, budou zůstávat ve své třídě, učitelé za nimi budou docházet.
 • Každý žák bude sedět v samostatné lavici.
 • Podle nařízení MŠMT bude mít každý žák  s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • O povinnosti nosit roušky ve třídě bude rozhodovat vyučující.
 • Při pohybu po chodbách a toaletách budou žáci roušky nosit.
 • Během pitného režimu či svačiny budou mít děti roušky sundané na krku s dostatečnými odstupy v sezení.  Pro žáky nebude zajišťována strava ani si nebudou moci nic ve škole zakoupit. Je tedy nutné, aby měli jídlo a pití s sebou.
 • Při vstupu do budovy si všichni budou dezinfikovat ruce a to následně i ve třídách.

Další přijatá hygienická opatření

 • Ve třídách a na toaletách budou umístěny jednorázové papírové ručníky.
 • Ve třídách budou dezinfekční mýdla a dezinfekce.
 • Bude zvýšený dohled na dodržování osobní hygieny žáků.
 • Všichni zaměstnanci budou proškoleni k prevenci šíření koronaviru a používání ochranných prostředků. Pedagogové školy budou používat ochranné prostředky.
 • Společné prostory školy, toalety a třídy budou zvýšeně dezinfikovány.
 • Pedagogové školy si zajistí potřebný odstup od žáků ve třídě, třída bude pravidelně větrána.

Ostatní informace

 • Organizace výuky může být změněna nebo upřesněna rozhodnutím ředitelky školy na základě vyhodnocení zkušebního provozu.
 • Všichni ostatní žáci budou nadále pracovat v režimu distanční formy vzdělávání.

Budeme se snažit zajistit provoz v zájmu maximální ochrany každého žáka i zaměstnance za podmínek daných nařízením MŠMT. 

Na všechny žákyně a žáky 9. tříd se těšíme!

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Dokumenty:
Dotazník pro rodiče (zájem o konzultace)
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)
Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy)

Top
Skip to content