Základní škola

Informace k pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
v souladu s programem vlády postupného otevírání škol Vám sdělujeme, že od 25. května 2020 umožníme osobní přítomnost žáků 1. stupně v budově školy. Vzhledem k daným opatřením vlády, technickým, personálním a provozním možnostem, stanovujeme tyto podmínky a opatření:

Přítomnost žáků je dobrovolná. K dnešnímu dni – 5. 5. 2020 – potvrdili rodiče 73 žáků 1. – 5. třídy zájem o nástup dětí do školních skupin (z toho 37 pouze v dopoledních hodinách). Na základě výsledků předběžného zájmu zákonných zástupců o osobní přítomnost dětí ve školních skupinách přistupujeme k závaznému přihlašování k nepovinné docházce do školní skupiny.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce (ke stažení ZDEčestného prohlášení (ke stažení ZDE). Zákonní zástupci žáků vyplní přihlášku do školní skupiny a také čestné prohlášení.

Škole oba dokumenty dodají co nejdříve, nejpozději do 18. 5. 2020:

a) vhozením do schránky školy (umístěna před hlavním vchodem do školy)
b) posláním poštou, kurýrem apod.
c) naskenováním a posláním e-mailem: skola@zsvejprnice.cz
(originál donese žák 25. 5. 2020 do školy).

Přihláška a čestné prohlášení je také ke stažení ve spodní části této stránky.

Vaše přihláška bude zaevidována a mailem, popřípadě SMS zprávou, dostanete registrační číslo, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod tímto registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu (rozdělení do jednotlivých skupin). Na základě počtu přihlášených žáků připraví naše škola organizaci – rozdělení dětí do školních skupin, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti na základě instrukcí vydaných MŠMT. Pedagogickými pracovníky ve skupině budou vychovatelé a asistenti pedagoga (v případě velkého zájmu, nebo nedostatku vychovatelů a asistentů, vybraní učitelé). Dle předběžného zájmu to vypadá na 5 skupin (z toho 2 pouze dopoledne).

Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Škola oznámí přesné informace o skladbě skupin, pedagogickém obsazení nejpozději 18. 5. 2020.

Výuka nepřihlášených žáků k dobrovolné docházce do školy bude probíhat jako dosud, vzděláváním na dálku.

Provoz školy 8:00 – 16:00.

Ranní družina není poskytována. Provoz školní jídelny pro žáky docházející do školy bude zajištěn – přihlásit dětem oběd můžete do 18. 5. 2020 u vedoucí školní jídelny M. Kacerlové.

Náplň dětské skupiny DOPOLEDNE 8:00 – 12:00

Vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku – obsah dodávají vyučující žáků . Realizují pedagogičtí pracovníci v dané skupině (asistenti, vychovatelé), kteří výsledky žáků předávají zpět vyučujícím.

Náplň dětské skupiny ODPOLEDNE 12:00 – 16:00

Zájmové vzdělávání žáků. Je pro všechny členy dětské skupiny, nezáleží na tom, zda je žák přihlášen do ŠD, není stanoven žádný poplatek. Realizují pedagogičtí pracovníci v dané skupině (vychovatelé, asistenti).

Je nezbytné dodržovat:

 1. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách i venku roušky.
 3. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 4. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 5. Při vstupu do budovy je nezbytná dezinfekce rukou k tomu určenými prostředky na určených místech.
 6. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 7. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 8. Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
 9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a poslouchat pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 10. Výuka probíhá ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků ve skupině s tím, že složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, v každé lavici sedí pouze 1 žák.
 11. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit, proto bude prováděn ranní filtr.
 12. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 13. Tělesná výchova je zakázána.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Dokumenty:
Přihláška k docházce
Čestné prohlášení

Top
Skip to content