ZŠ a MŠ Vejprnice

Oznamujeme obnovení provozu Mateřské školy ve Vejprnicích

Vážení rodiče,
v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřské školy, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná.

Dle rozhodnutí zřizovatele (Obec Vejprnice) bude od 25. 5. 2020 zajištěn provoz mateřské školy a školní jídelny ve Vejprnicích, ale pouze v omezeném režimu.

Vzhledem k daným opatřením, technickým, personálním a provozním možnostem, stanovuje vedení ZŠ a MŠ Vejprnice tyto podmínky a opatření:

 • Přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno odevzdáním čestného prohlášení (stahujte ZDE).
 • Provoz bude probíhat v souladu s nastavenými hygienickými podmínkami a s metodikou MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
 • Děti v MŠ a učitelky v prostorách školy roušky nosit nemusí.
 • Děti budou mít pravidelné aktivity, zejména venku, pokud to umožní počasí, apouze na pozemku (zahradě) ZŠ a MŠ.
 • Při cestě do MŠ musí mít děti i doprovod zakrytá ústa a nos rouškou
 • Doprovázející osoba dítěte se v prostorách MŠ musí pohybovat vždy v roušce asetrvá zde pouze po nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte.
 • Provoz MŠ v časovém rozmezí (od 6 do 16 hodin) zůstává zachován.

Nebudeme přijímat děti, jejichž rodiče:

 • jsou na rodičovské dovolené s mladším dítětem
 • pečují o školáky, na něž se vztahuje státem nařízené přerušení školnídocházky (pobírají ošetřovné)
 • mají od zaměstnavatele nařízenu či umožněnu práci z domova.

Těmito opatřeními se snažíme zmírnit epidemiologickou situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 a omezit riziko šíření koronaviru. Prosíme všechny rodiče, aby důsledně respektovali toto opatření a chovali se ohleduplně k ostatním dětem i k zaměstnancům mateřské školy. Děkujeme za pochopení!

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Prosíme Vás o pečlivé prostudování čestného prohlášení a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory. Metodiku i čestné prohlášení naleznete pod textem níže. Vyplněné prohlášení přineste s sebou do školky.

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

Prosíme rodiče dětí z mateřské školy, aby do 17. května 2020 vyjádřili zájem o docházku do mateřské školy na mailovou adresu: blahova658@seznam.cz

Vedení ZŠ a MŠ Vejprnice

Top
Skip to content