Základní škola

Hurá, zpět do školy

Hurá, jdeme do školy!

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 12. dubna 2021 bude obnovena částečná výuka na naší škole v rozsahu 1. stupně a to následovně:

 • v týdnu 12. – 16. 4. 2021 budou do školy chodit žáci 1. – 3. ročníků, další třídy budou vzdělávány distančně
 • v týdnu 19. – 23. 4. 2021 budou chodit do školy žáci 4. – 5. ročníků, další třídy budou vzdělávány distančně

Následně se pak bude vše opakovat až do vydání nových pokynů.
Žáků 2. stupně se návrat do škol zatím netýká, tito žáci pokračují v distanční (online)
výuce až do odvolání.

Od pondělí 12. dubna se do škol vrátí:

 • rotačně třídy 1. stupně (první se vrátí žáci 1. – 3. tříd a ostatní se učí distančně, další týden je vystřídají žáci ze 4. a 5. tříd)
 • děti zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (viz níže)

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude
zajišťovat škola (viz níže).
Testování se netýká dětí, kterým od ukončení očkování uběhlo 14 dní, a těch, kterým od pozitivního
PCR testu neuplynulo 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát
o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění covid-19 je potřeba předložit potvrzení
lékaře.
Žáci v základní škole musí používat chirurgickou roušku, nano roušku či respirátor.

Informace k testování v základní škole:

 • otestovat se musí všichni žáci, kteří přijdou do školy (kromě výše uvedených výjimek)
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu – oficiální informace najdete ZDE
 • testování budou organizovat pověření pedagogové v pondělí a ve čtvrtek (pokud bude v těchto dnech žák chybět, bude otestován 1. den po příchodu do školy)
 • žáci, kteří přijdou do ranní družiny (6.00 – 7.30 hodin), budou otestování po příchodu do školy
 • ostatní žáci budou testování ve své učebně na začátku 1. vyučovací hodiny
 • bude-li se chtít zákonný zástupce či jím pověřená osoba osobně zúčastnit testování, musí nejpozději v pátek 9. 4. 2021 do 12.00 hodin kontaktovat třídního učitele, abychom mohli zajistit prostory a personál
 • testování za účasti zákonných zástupců žáků bude probíhat ve výše uvedených dnech v 7.15 hodin ve vyhrazených prostorech
 • bude-li výsledek testu pozitivní, žák odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testu odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školy

Co bude, když zákonný zástupce nesouhlasí s testem:

 • pokud nebude žák ze ZŠ otestován, nesmí do školy
 • když se žák testování nezúčastní, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence
 • škola nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání
 • učitelé hlavních předmětů zašlou rodičům kapitoly, kterým se budou jeho spolužáci věnovat ve škole (aby nedošlo k zameškání učiva, výuku musí zajistit rodiče ve vlastní režii)

Provoz školní družiny:

 • školní družina funguje pro prezenčně vzdělávané žáky při dodržení homogenity tříd
 • vzhledem k tomu, že se nesmí děti mezi třídami míchat, nebudou existovat standardní oddělení školní družiny
 • ranní i odpolední provoz družiny bude stejný jako obvykle, včetně vyzvedávání dětí ze školy (na dveřích do školy najdete informace, kde máte zvonit)
 • pokud bude do školy chodit dítě zaměstnance IZS, které běžně do družiny nechodí, družinu bude využívat bezplatně

Zajištění péče o děti zaměstnanců IZS:

 • v době nouzového stavu byla zajištěna péče o děti ve věku od 2 do 10 let v tzv. krizových školách
 • od 12. 4. 2021 toto zajištěno není a o děti MŠ, které nemají umožněno chodit do školky, a žáky z 1. stupně ZŠ, které mají být doma na distančním vzdělávání, má povinnost zajistit péči jejich škola či školka
 • ve školce má být vytvořena skupina do 15 dětí a vše funguje jako za normálního provozu školky (placení školného a stravného apod.)
 • v základní škole má být vytvořena skupina dětí do 30 (ráno a odpoledne bude program jako v družině, dopoledne se budou děti učit)

Kterých profesí se tato možnost týká:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Jak postupovat:

 • zákonný zástupce dítěte požádá zaměstnavatele o potvrzení, že pracuje v některé z uvedených profesí
 • kontaktuje minimálně den před nástupem školy ředitelku přes Školu OnLine
 • při nástupu dítěte do školy dítě odevzdá potvrzení od zaměstnavatele jeho zákonného zástupce

Školní jídelna je nadále v provozu. Žáci v prezenční výuce mají možnost se stravovat ve školní
jídelně a mají automaticky přihlášené obědy (kdo nebude mít o oběd zájem, musí si jej odhlásit).
Žáci v distanční výuce mají nadále možnost odebírat stravu do jídlonosičů a to v době od 10.00 do
11.30 hodin.

Bližší informace k rozvrhu budou zveřejněny na webových stránkách nejpozději v pátek 9. 4. 2021.
I nadále není umožněna výuka zpěvu a tělesné výchovy. Hudební výchova bude vyučována
v teoretické rovině (např. poslech), tělesná výchova bude realizována v podobě tematických
vycházek.

Chtěla bych všechny žáky i rodiče ujistit, že uděláme maximum možného pro zajištění bezpečného
prostředí pro všechny a udržení dětí ve školním prostředí co nejdéle. Děkuji všem za vstřícnost
a spolupráci.

Mgr. Ludmila Jílková, ředitelka školy

Top
Skip to content